Project type / Program / Subprogram / Action / Subaction (WUEB)OPUS
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)OPUS (05.05)
Edition / contest / topic identifier16
Call URL https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/OPUS16
NSC panelHS4 Jednostka, instytucje, rynki
Agreement05-07-2019 (UMO-2018/31/B/HS4/00048)
Title in PolishSpołeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania ubóstwa energetycznego na obszarach wiejskich w Polsce.
Title in EnglishSocio-economic, environmental and technical determinants of the energy poverty in rural areas in Poland
Project acronymNCN OPUS 16 2018/31/B/HS4/00048
Project number 2018/31/B/HS4/00048
Leading unit from WUEBResearch Support Center (RSC)
WUEB role in the projectApplying unit
Implementing unit from WUEBFaculty of Economics and Finance (E&F)
Beginning year05-07-2019
End year04-07-2022
Project duration (in months)36
Decision numberDEC- 2018/31/B/HS4/00048
Project subject typefundamental research
Project Statusin run
Science area, domain, disciplineekonomia / nauki ekonomiczne(nauki ekonomiczne) / nauki społeczne()
Description in Polish

Głównym celem badań jest charakterystyka procesów i zjawisk w obszarze ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych rolników. Problem ubóstwa energetycznego w kontekście rolnictwa (relacji gospodarstwo rolne-gospodarstwo domowe rolnika) nie był dotychczas przedmiotem zainteresowania naukowego, a jest istotnym elementem poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Istniejące opracowania w Polsce, tworzone głównie przez niezależne instytuty badawcze, dotyczą w większości skali problemu. Wnioski uzyskane w ramach projektu, zwłaszcza na poziomie mikroekonomicznym, wniosą nowe wartości do teorii ekonomii w obszarze ekonomicznych funkcji gospodarstwa domowego (produkcyjnych i konsumpcyjnych). W projekcie planuje się przeprowadzenie trzyetapowych badań empirycznych na podstawie autorskich kwestionariuszy ankietowych:

1)      ilościowe badania gospodarstw domowych rolników (wielkość próby badawczej – 480 gospodarstw domowych rolników, badania reprezentatywne w skali Polski);

2)      jakościowe badania (wielkość próby badawczej 60 gospodarstw domowych rolników, badania wśród gospodarstw z pierwszego etapu);

3)      jakościowe badania ekspertów (wielkość próby badawczej – 30 ekspertów).

Zakres planowanych prac badawczych umożliwi porównywalną analizę w różnych kontekstach, co może być cenne dla lepszego zrozumienia sposobów gospodarowania zasobami w polskich gospodarstwach domowych rolników. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat ubóstwa energetycznego, w szczególności specyfiki tego zjawiska na obszarach wiejskich w ich całej złożoności ekonomiczno-społeczno-przyrodniczej.

Description in English

The main objective of the research is to characterize the processes and phenomena related to the ​​energy poverty in rural areas in Poland, with a particular emphasis put on farmers' households. The problem of energy poverty in the context of agriculture (relations: farmer's household – agricultural holding) has not been the subject of scientific interest so far, but is an important element of improvement of the quality of life of rural residents. The existing studies in Poland, prepared mostly by independent research institutes, concern mainly the scale of the problem. The findings obtained in this project, especially at the microeconomic level, will bring new values ​​to the theory of economics in the area of ​​economic functions of a household (production and consumption functions). Under the project, it is planned to conduct three-stage empirical research based on the author's survey questionnaires:

1)      quantitative surveys of farmer's households (size of the test sample – 480 farmers' households, surveys representative in the scale of Poland);

2)      qualitative research (size of the test sample – 60 farmers' households, surveys among the holdings from the first stage);

3)      qualitative expert's studies (size of the test sample size – 30 experts).

The scope of the planned research will enable a comparable analysis in different contexts, which may be valuable for a better understanding of the methods of resource management in farmers' households in Poland. This in turn may contribute to increasing the knowledge about the energy poverty, in particular about the specific character of this phenomenon in rural areas, in their entire economic, social and natural complexity

Keywords in Polishubóstwo energetyczne, zrównoważona konsumpcja energii, świadomość ekologiczna
Keywords in Englishenergy poverty, sustainable consumption of energy, environmental awareness

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back