The concept of sustainable consumption - problems of implementation in Poland

Barbara Jaros

Abstract

The aim of the doctoral thesis - according to its title - is the concept of sustainable consumption and barriers and possibilities of its implementation in Poland. In general, sustainable consumption refers to the use of goods and services which enables the accomplishment of objectives of sustainable development, i.e. balance, durability and sustainability. This development is defined in Polish scientific literature as a new paradigm of development. The hypothesis made in this thesis assumes that beside the positive trends there are also significant barriers in the implementation of the concept of sustainable consumption in Poland. As a part of its verification the author carried out a detailed analysis of real processes and changes of the consumption in Poland with formulating the background and specifics of the EU's coasumption. The aim of the thesis was to identify possibilities and barriers in the implemeatation of the concept of sustainable consumption in Poland - the concept contributing to the irnprovement of living standards. Apart from this aim there are also eight specific objectives connected with the above - mentioned hypothesis, which are complementary and explanatory to the main aim. The hypothesis has been positively verified.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Barbara Jaros
Barbara Jaros
-
Tytuł w języku polskimKoncepcja zrównoważonej konsumpcji - problemy implementacji w Polsce
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (EZiT)
Dyscyplina naukiekonomia / nauki ekonomiczne / nauki społeczne
Data obrony18-09-2015
Data zakończenia 23-10-2015
Promotor Tadeusz Borys (EZiT / KZJiS)
Tadeusz Borys
- Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Sabina Zaremba-Warnke (EZiT / KZJiS)
Sabina Zaremba-Warnke
- Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Recenzenci wewnętrzni Stanisław Czaja (NE / IEi / KEE)
Stanisław Czaja
- Katedra Ekonomii Ekologicznej
Recenzenci zewnętrzni Barbara Piontek
Barbara Piontek
-
Paginacja 298
Słowa kluczowe w języku polskimZrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, niezrównoważona konsumpcja, pomiar zrównoważonej konsumpcji
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem pracy - zgodnie z jej tytułem - była koncepcja zrównoważonej konsumpcji oraz bariery i możliwości jej implementacji w Polsce. W ogólnym i jedynie wstępnie zaznaczonym ujęciu zrównoważona konsumpcja oznacza taki sposób korzystania z dóbr i usług, umożliwiający realizację celów rozwoju, który ma cechy równoważenia (balance), trwałości (durability) i samopodtrzymywania (sustainability) i który określa się w literaturze jako nowy paradygmat rozwoju. W pracy przyjęto hipotezę badawczą głoszącą, że w Polsce obok pozytywnych tendencji występują też istotne bariery w implementacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji. W ramach jej weryfikacji autorka przeprowadziła szeroką analizę rzeczywistych procesów i przemian konsumpcji w Polsce wraz z nakreśleniem tła i specyfiki unijnej. Z tak postawioną hipotezą badawczą bezpośrednio związany był główny cel pracy (określenie możliwości i identyfikacja barier wprowadzania w Polsce koncepcji zrównoważonej konsumpcji - jako koncepcji przyczyniającej się do poprawy jakości życia) oraz osiem celów szczegółowych stanowiących jego rozwinięcie i uszczegółowienie. Hipoteza badawcza pracy została pozytywnie zweryfikowana.
Plik pracy
Jaros_B_Koncepcja_Zrownowazonej_Konsumpcji_Problemy_Implemantacji.pdf 3,33 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót