E-Health policy in the European Union and its impact on the medical public services in Lower Silesia

Patrycja Pirogowicz

Abstract

Research has been carried out of e-Health issues in the medical public healthcare. Subject of this PhD dissertation is E-Health policy in the European Union and its impact on the medical public services in Lower Silesia. Healthcare is becoming the most important priority of the European Union policy. It is a prime growth sector of our economies. A creation of a common European e-Health area is one of the core policy objectives of the Union. The Member States are involved in formulating and implementing e-Health strategies. A development of ICT-based systems and cost-effective and stable applications is expected to generate new healthcare quality and cost savings. It is also seen as a key enabler in cross-boarder e-Health services and it ensures best practice guidelines for the Member States. These innovative projects have an effect on all stakeholders – GP’s, specialists, hospitals, patients, nurses, public authorities and the other health service providers. Nowadays Information and Communication Technologies are becoming the most important part of many economic sectors. The new methods of supporting decisions for managers are based on information systems application and network systems. As a result of that, digital economy and e-life are becoming more and more popular. A part of them is e-Health which improves public medical services and ensures a better treatment quality for patients. Moreover, innovative medical e-services cooperate with most of European Union strategies in the field of the Information Society development, ICT solution and knowledge-driven economy. It succeeds in innovative way of managment in hospitals. Doctoral thesis prove that countries from the European Union benefit form the cross-border coordination in e-Healthcare. E-Health systems make it simpler to organize and carry out treatment abroad. For instance, surveys have been carried out in a hospital in Wroclaw to find out if e-Health has a real impact on health management effectiveness. Moreover, my research shows that healthcare practice supported by electronic processes and communication can boost management processes and contribute costs reduction to the hospital. Achieving these innovative solutions is very important. Nevertheless, there are also some barriers which restrain the e-Health development. It is becoming a great challenge for the European Commission to overcome this problem
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Patrycja Pirogowicz
Patrycja Pirogowicz
-
Tytuł w języku polskimPolityka regulacyjna Unii Europejskiej w dziedzinie e-Health i jej oddziaływanie na Dolnośląski Sektor Ochrony Zdrowia
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Nauk Ekonomicznych (NE)
Dyscyplina naukiekonomia / nauki ekonomiczne / nauki społeczne
Data obrony21-11-2012
Data zakończenia 20-12-2012
Promotor Jan Rymarczyk (NE / KMSG)
Jan Rymarczyk
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Recenzenci wewnętrzni Bogusława Drelich-Skulska (NE / KMSG)
Bogusława Drelich-Skulska
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Recenzenci zewnętrzni Marzenna Anna Weresa
Marzenna Anna Weresa
-
Paginacja 228
Słowa kluczowe w języku polskime-Zdrowie, społeczeństwo informacyjne, technologie ICT, globalizacja, telemedycyna
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem badań niniejszej pracy doktorskiej jest polityka regulacyjna Unii Europejskiej w dziedzinie e-Health (e-Zdrowia) i jej oddziaływanie na Dolnośląski Sektor Ochrony Zdrowia. Dynamiczne zmiany dokonują się we wszystkich obszarach życia, także w dziedzinie ochrony zdrowia. Systemy opieki medycznej w coraz większym stopniu stają się zależne od informacji i zastosowań najnowocześniejszych technologii. Coraz częściej okazuje się, iż poprzez brak innowacyjnych rozwiązań nie potrafią sprostać potrzebom szybko zmieniającego się otoczenia. Odpowiedzią na te problemy stają się projekty z dziedziny e-Health, które oferują nie tylko najnowocześniejsze metody leczenia, ale także najbardziej wydajne sposoby dostarczania usług medycznych. Unia Europejska wyznacza cele i priorytety w dziedzinie e-Zdrowia a usługi medyczne bazujące na technologiach ICT (ang. Information and Communication Technologies) stają się jednym z głównych i znaczących elementów wpływających korzystnie na systemy zdrowotne w Europie. Przedmiotem badań rozprawy doktorskiej jest oddziaływanie polityki UE w zakresie e-Health na poprawę efektywności zarządzania organizacjami sektora służby zdrowia regionu dolnośląskiego. Identyfikacja i opis dobrych praktyk w zakresie e-Zdrowia służą promowaniu e-rozwiązań technologicznych w medycynie. W tym celu zostały przeprowadzone badania w wybranym zakładzie ochrony zdrowia z Dolnego Śląska, które następnie przedstawiono w studium przypadku (ang. case study), które stanowi jeden z odrębnych rozdziałów dysertacji. Ta część pracy przynosi odpowiedź na pytanie o stopnień przygotowania zaplecza infrastrukturalnego wybranej placówki ochrony zdrowia na przyjęcie technologii proponowanych przez UE. Na podstawie case study zostały również określone kierunki zmian wywołanych wprowadzaniem rozwiązań e-medycyny z perspektywy wszystkich stakeholderów zaangażowanych w e-Health − specjalistów medycznych, pielęgniarek, pacjentów, twórców projektów informatycznych w zakresie cyfrowego zdrowia, władz placówek ochrony zdrowia oraz polityków. Wskazanie ograniczeń, niedoskonałości i sposobów doskonalenia tej polityki może wpłynąć na zwrócenie większej uwagi na problem i zachęcenie do czerpania korzyści z doświadczenia innych podmiotów przez resztę placówek z Dolnego Śląska oraz z terenu całego kraju. Duża część pracy poświęcona jest również kwestiom tworzenia wspólnej platformy e-usług medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz sprawom projektowania przez władze unijne ram prawnych dla jak najbardziej kompleksowej współpracy przy użyciu technologii e-Zdrowia. W związku z powyższym, zadaniem pracy jest również identyfikowanie i opisanie szans na wprowadzenie wspólnych standardów w zakresie usług medycznych proponowanych przez UE w celu poprawy interoperacyjności systemów świadczeń usług zdrowotnych poszczególnych państw członkowskich. Wskazuje tym samym ograniczenia, niedoskonałości i kierunki doskonalenia tych działań w ujęciu globalnym i regionalnym. Dysertacja również porusza istotne kwestie z punktu widzenia odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Europa 2020 - strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój łączący w sobie innowacje, zwiększone wydatki na B+R i konkurencyjność. Temat rozprawy doktorskiej kooperuje z istotnymi kwestiami wyżej wymienionych strategii i może przyczynić się do czerpania wiedzy z dobrych praktyk przez kraje członkowskie w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy dobrobytu społecznego i jakości usług medycznych. Obecnie ochrona zdrowia staje się jednym z ważniejszych priorytetów polityki UE. Jest traktowana jako jeden z obszarów strategicznych dla rozwoju innowacji. Wspólnym mianownikiem wszelkich działań jest zharmonizowanie regulacji poszczególnych państw członkowskich w zakresie e-Zdrowia oraz dokładne zrozumienie zasad funkcjonowania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w medycynie
Klasyfikacja KBNekonomia
Plik pracy
Pirogowicz_P_Polityak_Regulacyjna_Unii_Europejskiej_W_Dziedzinie.pdf 1,33 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót