The development of investment funds market in Poland

Wojciech Krawiec

Abstract

In 2012 it has been 20 years since the establishment of Polish mutual funds market, later transformed into an investment funds market. In this period the discussed market was subject to multi-directional transformations presenting changeable dynamics under the influence of diverse determinants of macro- and microeconomic nature and of global, regional and local range. In the context of these transformations the concept of the hereby doctoral dissertation was initiated with its main objective focused on the assessment of the existing development of investment funds in Poland, as well as the identification of its basic determinants (stimulants and destimulants). The dissertation comprises 6 chapters preceded by an introduction and concluded with final remarks all of which are subject to the following detailed objectives: 1. The position of investment funds market in the financial market structure having indicated its socio-economic importance; 2. The identification of key determinants and measures of investment fund market development as an overall financial market segment, as well as these adequate for particular types of funds; 3. The analysis of tendencies and determinants underlying investment funds market development at the distinguished stages of development covered by the research period; 4. The assessment of Polish investment funds market development level in the perspective of global and European development referring to these financial services providers.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Wojciech Krawiec (EZiT / KFiR)
Wojciech Krawiec
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Tytuł w języku polskimRozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (EZiT)
Dyscyplina naukiekonomia / nauki ekonomiczne / nauki społeczne
Data obrony25-06-2013
Data zakończenia 05-07-2013
Promotor Grażyna Borys (EZiT / KFiR)
Grażyna Borys
- Katedra Finansów i Rachunkowości

Recenzenci wewnętrzni Jacek Adamek (EZiT / KFiR)
Jacek Adamek
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Recenzenci zewnętrzni Gabriela Łukasik
Gabriela Łukasik
-
Paginacja 338
Słowa kluczowe w języku polskimfundusze inwestycyjne, rynek funduszy inwestycyjnych, etapy rozwoju, czynniki rozwoju
Streszczenie w języku polskimW 2012 r. minęło 20 lat od powstania polskiego rynku funduszy powierniczych, przekształconego następnie w rynek funduszy inwestycyjnych. W tym okresie rynek ten podlegał różnokierunkowym przekształceniom o zmiennej dynamice pod wpływem zróżnicowanych determinant o charakterze makro- i mikroekonomicznym, globalnym, regionalnym i lokalnym. W kontekście tych przekształceń zrodziła się koncepcja niniejszej rozprawy doktorskiej, której głównym celem jest ocena dotychczasowego rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz wskazanie jego podstawowych determinant (stymulant i destymulant). Rozprawa składa się 6 rozdziałów, poprzedzonych wstępem oraz domkniętych zakończeniem, podporządkowanych następującym celem szczegółowym pracy: 1. Umiejscowieniu rynku funduszy inwestycyjnych w strukturze rynku finansowego ze wskazaniem jego społeczno-ekonomicznego znaczenia; 2.Identyfikacji kluczowych determinant i miar rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych jako całego segmentu rynku finansowego, jak i adekwatnych dla poszczególnych typów funduszy; 3.Analizie tendencji i determinant rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych na wyodrębnionych etapach procesu rozwojowego w okresie badawczym; 4.Ocenie stopnia rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych na tle rozwoju globalnego i europejskiego tych instytucji pośrednictwa finansowego.
Klasyfikacja KBNekonomia
Plik pracy
Krawiec_W_Wplyw_Rynku_Funduszy_Inwestycyjnych.pdf 8,53 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót