Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni

Wojciech Golimowski , Damian Marcinkowski , Weronika Gracz , Ryszard Konieczny , Oskar Poczta , Mirosław Czechlowski , Paweł Krzaczek , Wiesław Piekarski

Abstract

Content of Me palmitate (1–5% by vol.) in fatty acid Me esters (made of pork fat) was detd. by near IR spectroscopy to develop an anal. model. The absorbance in a broad 1600–1900 nm range was recommended as a base for the model applicable in industrial anal.
Author Wojciech Golimowski (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Wojciech Golimowski,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
, Damian Marcinkowski - [Institute of Technology and Life Sciences (ITP)]
Damian Marcinkowski,,
-
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
, Weronika Gracz - Institute of Technology and Life Sciences (ITP)
Weronika Gracz,,
-
, Ryszard Konieczny (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Ryszard Konieczny,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
, Oskar Poczta - [Poznań University of Life Sciences (UPP)]
Oskar Poczta,,
-
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
, Mirosław Czechlowski - Poznań University of Life Sciences (UPP)
Mirosław Czechlowski,,
-
, Paweł Krzaczek - University of Life Science in Lublin (UP)
Paweł Krzaczek,,
-
, Wiesław Piekarski - [University of Life Science in Lublin (UP)]
Wiesław Piekarski,,
-
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Other language title versionsDetermination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951, (A 15 pkt)
Issue year2017
Vol96
No12
Pages2522-2526
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishOpisano budowę modeli kalibracyjnych metodą PLS (partial least squares regression), przeznaczonych do predykcji zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych tłuszczu wieprzowego, za pomocą spektrometru Vis-NIR. Dla badanych przypadków uzyskano współczynnik determinacji R2 > 0,990 dla stężeń palmitynianu metylu zmieniających się w zakresie 0–5% z krokiem zmienności 0,2% obj. oraz R2 > 0,895 dla stężeń 0–1% zmienianych co 0,05% obj. Modele kalibracyjne powstały we wszystkich przypadkach na podstawie widm absorbancji, a do obliczeń wykorzystano dane z dwóch zakresów długości fal wynoszących odpowiednio 1100–1250 oraz 1750–1900 nm. Uzyskane wyniki dowodzą, że metoda spektroskopowa umożliwia skuteczną detekcję stężeń palmitynianu metylu istotnych z punktu widzenia oceny jakości biopaliw. Wyniki badań posłużą do kalibracji czujników wykorzystywanych do oceny zgodności biopaliw z odpowiednią normą europejską.
DOIDOI:10.15199/62.2017.12.26
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 03-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 03-02-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2017 = 0.399 (2) - 2017=0.345 (5); Scopus Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back