Rynek ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej w świetle zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego oraz raportu Rzecznika Finansowego

Mariusz Pacewicz

Abstract

The aim of this study is to indicate the consequences resulting from the introduction of the guidelines of the Polish Financial Supervision Authority in the field of the distribution of insurance of consequences of mishap of children and teenagers who attend school. The paper presents the current method of offering the possibility of using the insurance cover, taking into account premium or other gratification for the policyholder or somebody who acts for or on behalf of the insured. The article also shows the change of a market situation and the current method of distribution of this insurance by insurance companies, which have to respect provided recommendations and that completely changes the shape of both: the product and the method of distribution. The study includes a description of the positive and negative effects of the provided changes. The work shows the future shape of the NNW school insurance product, which formed from a group form transforms into a mainly individual form losing its universal character
Author Mariusz Pacewicz (EMaT)
Mariusz Pacewicz,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe accident insurance market for children and schoolchildren in the light of the guidelines of the Financial Supervisory Committee and the report of the spokesman for financial affairs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages198-207
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek ubezpieczeń, wypadki, ubezpieczenia dzieci
Keywords in Englishinsurance market, accidents, insurance of children
Abstract in PolishCelem opracowania jest wskazanie konsekwencji wynikających z wprowadzenia wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. W pracy przedstawiono dotychczasowy sposób oferowania możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji na rzecz ubezpieczającego lub podmiotu działającego na rzecz lub w imieniu ubezpieczonego. Przedstawiono zmianę sytuacji rynkowej i aktualnego sposobu dystrybucji tego ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń, które muszą przestrzegać wprowadzonych zaleceń, co zmienia zarówno kształt produktu, jak i sposób dystrybucji. Opracowanie ujmuje opis pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzonych zmian. Praca ukazuje przyszły kształt produktu ubezpieczenia NNW szkolnego, który z formy grupowej transformuje się na formę głównie indywidualną, tracąc jednocześnie swój powszechny charakter
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.15
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140554
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pacewicz_Rynek_ubezpieczen_nastepstw_nieszczesliwych_wypadkow.pdf 791,59 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back