Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej

Małgorzata Gasz

Abstract

The article presents an analysis and evaluation of the most important direc- tions of changes in the Polish and European innovation policy that have occurred in re- cent years. Implementation of the method of analysis was done using descriptive and critical analysis of the literature. Despite several initiatives by the European Commission aimed at improving innovation and competitiv eness of the European economy, has not been achieved in this area of significant successes. Adopted by the Lisbon Strategy as- sumption about the creation of the European economy the most competitive economy in the world so far proved to be unrealistic, as well as a significant reduction in the EU's innovation gap separating from the world lead ers in innovation. Significant weaknesses current European innovation policy should include too broad and general recognition of the priorities in the field of R & D, there ar e significant disparities between research and development and insufficient to translate stra tegy into specific sectors and regions, as well as overly complex management structure. The weakness of Polish innovation is odtworzeniowy nature of innovation, the relati vely low level of awareness of innovation, poor cooperation between the actors developi ng and introducing innovations, and inade- quate financial support innovation.
Author Małgorzata Gasz (EMaT / DM)
Małgorzata Gasz,,
- Department of Microeconomics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No214
Pages216-227
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish innowacje, polityka innowacji, bariery rozwoju innowacyjno ś ci
Keywords in Englishinnovation, innovation policy, barriers to the development of innovation
Abstract in Polish W artykule dokonano analizy i oceny najwa ż niejszych kierunków zmian w polskiej i europejskiej polityce innowacji, jakie nast ą pi ł y w ostatnich latach. Realiza- cji celu pos ł u ż y ł y metody analizy deskryptywnej oraz krytycznej analizy literatury przedmiotu. Pomimo licznych inicjatyw podejmowanych przez Komisj ę Europejsk ą , ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjno ś ci i konkurencyjno ś ci europejskiej go- spodarki, nie osi ą gni ę to w tej sferze znacz ą cych sukcesów. Przyj ę te w strategii lizbo ń - skiej za ł o ż enie o stworzeniu z europejskiej go spodarki najbardziej konkurencyjnej go- spodarki ś wiata okaza ł o si ę jak dot ą d nierealne, podobnie jak znacz ą ce zmniejszenie luki innowacyjnej dziel ą cej UE od liderów ś wiatowej innowacyjno ś ci. Do istotnych s ł abo ś ci dotychczasowej europejskiej polityki w dziedzinie innowacji zaliczy ć nale ż y zbyt szero- kie i ogólne uj ę cie priorytetów w sferze B+R, istnienie znacznych dysproporcji pomi ę - dzy badaniami a rozwojem oraz niedostateczne prze ł o ż enie strategii na konkretne sekto- ry i regiony, jak równie ż nadmiernie skomplikowan ą struktur ę zarz ą dzania. Z kolei s ł ab ą stron ą polskiej innowacyjno ś ci jest odtworzeniowy charakter innowacji, relatywnie niski poziom ś wiadomo ś ci innowacyjnej, s ł aba kooperacja mi ę dzy podmiotami rozwijaj ą cymi i wprowadzaj ą cymi innowacje oraz niedostateczne wsparcie finansowe innowacji.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/17_04.pdf
Languagepl polski
File
Gasz_Kierunki_zmian_w_polityce_innowacji.pdf 269,59 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back