Określenie trudności w identyfikacji cech konsumenta zrównoważonego na podstawie rozważań o modelu homo oeconomicus i homo sustinens

Marek Hendel

Abstract

The problem of sustainable development in a discussion of modern economics includes a lot of issues which are impossible to be clearly and exhaustively presented. It is connected with doubts about sustainable development being a concept raising a lot of doubts, especially concerning its implementation. On the other hand, in the face of global changes and the vision of socio-economic global crisis, the concept of sustainable development is the one of instruments to brake the contemporary world and change its development direction. The main responsible area for a global situation is consumption, which in modern reflection is the omnipresent culture of consumptionism and generated by it negative results. One of the proposals to change this situation is sustainable consumption, which is defined as reflection of sustainable development in consumption. In spite of wider functioning of sustainable consumption for years, it is immpossible to say that the consumers behaviour has become sustainable. It is determined by a lot of variuos factors. One of them is not fully theoretically explained term of sustainable consumption. Thus regarding the needs of identification of sustainable consumer and understanding his/her decisions, it is necessary to refer to economics. Therefore, the aim of this article is to present the difficulties in the identification of the main characteristics of sustainable consumer considering sustainable development, classic economics and neoclassic economics on the ground of the theory of economics referring to the following models: homo sustinens and homo oeconomicus. At the stages of realizing this aim, there are a lot of doubts: can homo sustiens model be a direct reference to sustainable consumer, is the combination of homo sustinens and homo oeconomicus models right and defining what desirable and what not desirable attitudes and patterns of consumption are, if the neoclassical economics approach to the modern world is primarily responsible for the contemporary shape of the world. In the final conlusions the author suggests that sustainable consumption is a promising area for further research, especially when creating the model of sustainble consumer. An attempt made in the article to refer models of homo oeconomicus and homo sustinens to sustainable consumer shows that this issue is not free from problems. It is impossible to state explicitly that the main characteristics of sustainable consumer are the same in the model of homo sustinens. Similarly, the main characteristics of homo oeconomicus model are in opposition to sustainable consumer. It is not possible to state either that homo oeconomicus model is the explanation of modern world crisis assuming that there is such, and it is not possible to define the model of homo sustinens as the best solution to fight with this crisis.
Author Marek Hendel (EMaT)
Marek Hendel,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsDifficulties in identification of characteristics of sustainable consumer in the light of considerations about models of homo oeconomicus and homo sustinens
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages239-252
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkonsumpcja zrównoważona, zrównoważony rozwój, homo sustinens, ekonomia zrównoważonego rozwoju
Keywords in Englishsustainable consumption, sustainable development, homo sustinens, economics of sustainable development
Abstract in PolishPodejmowany temat zrównoważonego rozwoju w dyskusji nad współczesną ekonomią generuje coraz więcej zagadnień, których nie sposób przedstawić w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Ma to związek z charakterem zrównoważonego rozwoju, który jest koncepcją wzbudzającą wiele wątpliwości, przede wszystkim co do możliwości jej urzeczywistnienia. Z kolei w obliczu zmian zachodzących na świecie i wizji globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego to właśnie koncepcja zrównoważonego rozwoju przedstawiana jest jako hamulec dla współczesnego świata i zmiana jego kierunku rozwoju. Jednym z obszarów odpowiedzialnych za sytuację globalną jest w dużym stopniu konsumpcja, której odzwierciedleniem jest wszechobecna kultura konsumpcjonizmu i generowane przez nią negatywne skutki. Propozycją zmian wzorców konsumpcji jest konsumpcja zrównoważona, uważana za odzwierciedlenie zrównoważonego rozwoju w sferze spożycia. Pomimo funkcjonowania tego pojęcia od lat nie można wskazać, jakoby zachowania konsumentów masowo stały się zrównoważone. Za fakt ten odpowiada wiele różnych uwarunkowań, a jednym z nich jest nie w pełni wyjaśnione zagadnienie konsumpcji zrównoważonej na podłożu teoretycznym. Tym samym identyfikacja konsumenta zrównoważonego i zrozumienie podejmowanych przez niego decyzji, choć wymaga spojrzenia na to zagadnienie przez pryzmat wielu dyscyplin naukowych, silnie akcentuje potrzebę bezpośredniego odniesienia do ekonomii. Dlatego autor postawił za cel główny pracy wskazanie trudności w identyfikacji głównych cech konsumenta zrównoważonego za pomocą rozważań na gruncie teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii nurtu klasycznego i neoklasycznego, odwołując się do modeli: homo sustinens oraz homo oeconomicus. W rozważaniach nad realizacją celu pojawia się wiele wątpliwości: czy model homo sustinens może być bezpośrednim odniesieniem do konsumenta zrównoważonego; czy słuszne jest zestawianie modelu homo oeconomicus do modelu homo sustinens i w tych kategoriach określanie, jakie są pożądane postawy konsumenta, a jakie nie; czy głównym odpowiedzialnym za współczesny kształt świata jest neoklasyczne podejście do rynku. Autor we wnioskach końcowych zwraca uwagę, że zachodzi konieczność dalszych badań, które pozwolą wypracować model konsumenta zrównoważonego, godzącego wiele aspektów i wątków. Przedstawiona w pracy próba odniesienia modelu homo oeconomicus i homo sustinens do konsumenta zrównoważonego pokazuje, że nie jest to zagadnienie wolne od problemów. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że cechy konsumenta zrównoważonego są zbieżne z cechami modelu homo sustinens, tak jak nie można stwierdzić, że cechy modelu homo oeconomicus są przeciwieństwem konsumenta zrównoważonego. Nie można także uznać, że model homo oeconomicus wyjaśnia kryzys współczesnego świata – przyjmując, że takowy istnieje, tak jak nie można przyjąć modelu homo sustinens za wzorzec i ideał, by temu kryzysowi się przeciwstawić.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hendel_Okreslenie_trudnosci_w_identyfikacji_cech_konsumenta.pdf 1,69 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back