Miejsce turystyki w "Strategicznych obszaracg działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020"

Piotr Zawadzki

Abstract

The article discusses the position of tourism as a socio-economic phenomenon in the strategic areas of Euroregion Neisse development. In the introduction to the article the author presented theoretical issues related to the functioning of cross-border regions and the role played by euroregions’ structures in this matter. The author referred to the idea of Euroregion Neisse establishment and the objectives connected with its development. Later in the article the author discussed the process of joined Euroregion strategic document harmonization and the structure of the hereby study divided into the identified strategic priority areas. The final part of the article presented SWOT analysis regarding activities related to tourism as well as the resulting detailed goals, actions and projects in the area of tourism, which constitute the crucial part of the analysed document.
Author Piotr Zawadzki (EMaT / DMaTM)
Piotr Zawadzki,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesGospodarka i Finanse, ISSN 2084-7904, (B 4 pkt)
Issue year2015
No6
Pages111-122
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Euroregion Nysa, strategia, rozwój społeczno-gospodarczy, turystyka
Keywords in EnglishEuroregion Neisse, strategy, socio-economic development, tourism
Abstract in PolishW artykule przedstawiono miejsce turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego w strategicznych obszarach rozwoju Euroregionu Nysa. Na pocz ą tku artykułu autor przedstawił zagadnienia teoretyczne zwi ą zane z funkcjonowaniem regionów transgranicznych i roli odgrywanej przez struktury euroregionów w tej dziedzinie. Autor odniósł si ę do idei powstania Euroregionu Nysa oraz celów zwi ą zanych z jego rozwojem. W dalszej cz ęś ci artykułu autor prezentuje proces harmonizacji wspólnego dokumentu strategicznego Euroregionu oraz struktur ę niniejszego opracowania w podziale na wyszczególnione strategiczne dziedziny priorytetowe. W ko ń cowej cz ęś ci artykułu przedstawiono analiz ę SWOT w zakresie działa ń zwi ą zanych z turystyk ą , a tak ż e wynikaj ą ce z niej cele szczegółowe, działania oraz przedsi ę wzi ę cia dziedzinie turystyka, które stanowi ą istotn ą cze ść analizowanego dokumentu.
URL http://stsw.edu.pl/2015doc/zeszyt_pracowniczy_6.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back