Funkcje dotacji przekazywanych do budżetów samorządów województw

Leszek Patrzałek

Abstract

Redistribution of public measures in territorial dimension raises a lot of concern and discussions on the problems in the area of justice and territorial solidarity as well as in the area of rationality and efficiency of public finance. In relation to the differentiation of the level of socio-economic development in territorial division and consequently increased inequalities in the level of tax revenues of voivodeships self-governments budgets, expenditure instruments of vertical redistribution which include grants awarded to the budget of voivodeship self-government have to play important functions. Originally to a large extent they have to arise from the scope of activity of voivodeship self-government which, unlike communal and district authorities, was created not only to perform ongoing public tasks with voivodeship nature, but first of all to pursue intraregional policy. The aim of the article is to determine the scope and premises of using grants as expenditure instruments of vertical redistribution in the financial contribution of voivodeship self-government and to show in the cross-section of voivodeships the results of this form of redistribution of activity of central authorities
Author Leszek Patrzałek (ES / DF)
Leszek Patrzałek,,
- Department of Finance
Other language title versionsFunctions of grants awarded to the budgets of voivodeships self-governments
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages350-362
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdotacje, pionowa nierównowaga fiskalna
Keywords in Englishgrants, fiscal vertical inequality
Abstract in PolishRedystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji wokół problemów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, a także w obszarze racjonalności i efektywności finansów publicznych. W związku ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju terytorialnym i w konsekwencji z narastającymi nierównościami w poziomie dochodów podatkowych budżetów samorządów województw ważne funkcje mają pełnić wydatkowe instrumenty redystrybucji pionowej, do których zaliczyć należy dotacje przekazywane do budżetu samorządu województwa. Funkcje te mają w założeniach wynikać w dużym stopniu z zakresu działania samorządu województwa, który – w odróżnieniu od samorządu gminnego i samorządu powiatowego – został utworzony nie tyle w celu wykonywania bieżących zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, ile przede wszystkim w celu prowadzenia polityki intraregionalnej. Celem opracowania jest ustalenie zakresu i przesłanek zastosowania w zasilaniu finansowym samorządu województwa dotacji jako wydatkowych instrumentów redystrybucji pionowej oraz wykazanie w przekroju województw skutków tej formy redystrybucyjnej aktywności centralnych władz publicznych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43369
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Patrzalek_Funkcje_dotacji_przekazywanych_do_budzetow.pdf 1,93 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back