Audyt wewnętrzny w praktyce jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Warka /

Katarzyna Piotrowska

Abstract

Local government units in accordance with the Public Finance Act conduct an internal audit, the assumption of which is to improve the operation of the unit, support management in achieving goals and tasks, through systematic evaluation of management control and advisory activities. Internal audit should be carried out in accordance with applicable regulations.The ability to assess the implementation status of internal audit in Poland requires the verification of control practices in local government units, which was also the purpose of these studies. The study uses the analysis of the subject literature and legal regulations in the field of internal audit, as well as observation of the effects of the auditor’s actions in the selected commune. Audit plans and reports on their implementation in the Commune of Warka for the years 2009-2018 were verified and evaluated against the background of applicable regulations. The article determines the directions of further research.
Author Katarzyna Piotrowska (MISaF / IR / KTRiAF)
Katarzyna Piotrowska,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsInternal audit in the practice of public finance sector entities on the example of Warka municipality
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No521
Pages141-152
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, jednostki samorządu terytorialnego, praktyka audytu wewnętrznego
Keywords in Englishinternal audit, local government units, internal audit practice
Abstract in PolishJednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy o finansach publicznych prowadzą audyt wewnętrzny, którego założeniem jest usprawnianie działań jednostki, wspieranie kierownictwa w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę prowadzonej kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w myśl obowiązujących przepisów, przy zastosowaniu odpowiednich metod jego prowadzenia. Próba oceny stanu wdrożenia audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym wymaga, między innymi, zweryfikowania stosowanych praktyk prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, co też stanowiło cel niniejszego opracowania. W badaniach wykorzystano analizę literatury przedmiotu i regulacji prawa w zakresie audytu wewnętrznego oraz obserwację efektów prac podejmowanych przez audytora wybranej gminy. Weryfikacji i ocenie poddano plany audytów i sprawozdania z ich wykonania w gminie Warka za lata 2009-2018 w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. W artykule wyznaczono kierunki dalszych badań.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.521.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/72224
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piotrowska_Audyt_Wewnetrzny_w_Praktyce_Jednostek_Samorzadu.pdf 392,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back