Analiza ryzyka inwestycyjnego biogazowni rolniczej – studium przypadku

Magdalena Ligus , Tomasz Słoński

Abstract

The article presents a case study of the 88 kWe biogas plant risk analysis. A qualitative study of risk factors was carried out based on a literature review and an expert survey. Respondents considered the most important risk factors from the regulato-ry group, legal ones resulting from the location of biogas plant, and technical risks (pro-cess). The sensitivity analysis allowed to recognize as critical variables: the auction price of energy, capital expenditures, operating costs. In particular, it seems highly likely to obtain an auction price of energy close to the cut-off value. The Monte Carlo analysis also exposed the weaknesses of the base variant. The implementation of the base variant or obtaining a better result is unlikely. The project should be considered risky
Author Magdalena Ligus (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Magdalena Ligus,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
, Tomasz Słoński (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Tomasz Słoński,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No366
Pages164-184
Publication size in sheets1
Keywords in Polishbiogazownie rolnicze, analiza jakościowa i ilościowa ryzyka, analiza Monte Carlo
Keywords in Englishagricultural biogas plants, qualitative and quantitative risk analysis, Monte Carlo analysis
Abstract in Polish W artykule przedstawiono studium przypadku analizy ryzyka biogazowni rolniczej o mocy 88 kWe. Badanie jakościowe czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz eksperckiego badania ankietowego. Respondenci za najistotniejsze uznali czynniki ryzyka z grup: regulacyjnych oraz praw-nych wynikających z lokalizacji biogazowni, a także ryzyka techniczne (procesu). W ana-lizie wrażliwości i wartości wyłączających za zmienne krytyczne uznano: cenę aukcyjnąenergii, nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne. W szczególności wydaje się wysoce prawdopodobne uzyskanie ceny aukcyjnej energii zbliżonej do wartości wyłączającej. Analiza Monte Carlo również obnażyła słabości wariantu bazowego. Realizacja wariantu bazowegolub uzyskanie wyniku lepszego są mało prawdopodobne. Powoduje to, że pro-jekt należy uznać za ryzykowny
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-36618.html
Languagepl polski
File
Ligus_Slonski_Analiza_ ryzyka_ inwestycyjnego_ biogazowni_ rolniczej2018.pdf 356,75 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 06-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 06-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back