Lean Management concept in hospital management - possibilities and limitations

Renata Brajer-Marczak , Andrzej Wiendlocha

Abstract

With reference to the current situation of national public hospitals, the article presents the possibility to implement the Lean Management concept in hospital management. Numerous common features connecting the management of commercial entities with the management of healthcare institutions are indicated. It has been stated that the management of contemporary organizations, regardless of the type of conducted operations, needs to focus on customer/patient satisfaction, financial liquidity and high quality. The purpose of the article is to assess the possibility to implement the Lean Management concept in hospitals. In particular, an attempt was made on the basis of a pilot survey to assess the introduction of the above concept in two selected hospitals. Critical analysis of the literature on the subject, the analysis of research results of other authors, casual interview, observation of practice as well as a survey based on the prepared questionnaire were used to achieve the purpose.
Author Renata Brajer-Marczak (ES / DEaOE)
Renata Brajer-Marczak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Andrzej Wiendlocha (ES / DEaOE)
Andrzej Wiendlocha,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsKoncepcja Lean Management w zarządzaniu szpitalami - możliwości i ograniczenia
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages4-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishLean Management, Lean Health Care, doskonalenie procesów
Keywords in EnglishLean Management, Lean Health Care, process improvement
Abstract in PolishW artykule, nawiązując do aktualnej sytuacji krajowych publicznych placówek szpitalnych, zaprezentowano możliwości zastosowania koncepcji Lean Management w zarządzaniu nimi. Wskazano na wiele cech wspólnych, łączących zarządzanie podmiotami komercyjnymi z podmiotami leczniczymi. Stwierdzono, że we współczesnych organizacjach, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, zarządzanie musi być ukierunkowane na zadowolenie klientów/pacjentów, płynność finansową i wysoką jakość. Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania koncepcji Lean Management w placówkach szpitalnych. Przede wszystkim na podstawie pilotażowego badania ankietowego podjęto próbę oceny wprowadzenia powyższej koncepcji w wybranych dwóch szpitalach. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, wywiad nieustrukturyzowany, obserwację praktyki, a także badanie ankietowe opierające się na przygotowanym kwestionariuszu.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.1.01
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brajer-Marczak_Wiendlocha_Lean_management_concept_in_hospital_management.pdf 968,16 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back