The role of non-profit organizations in teacher education – case study

Małgorzata Domiter , Anna Marciszewska

Abstract

The idea of life-long education and self-improvement relates also to educating the “perpetrators” of education, namely teachers. The European Union is a witnesses to a discussion about teachers’ competences and qualifications. The European Commission has suggested common European principles referring to the profession of teacher and education models. The Polish teacher education system is fully compatible with the requirements of the European educational policy. However, in the opinion of teachers it does not solve all the problems and does not completely fulfill their educational needs. For this reason, nonprofit organizations have addressed teacher’s expectations and fulfilled a gap created in the teacher education system. How have they managed? This paper will deal with this question. It presents a non-profit organization from Lower Silesia that, in the years 2009-2014, completed five projects with a total value of PLN 2,464,136.79, for the benefit of 1321 teachers working in the area of Lower Silesia Province. The presented article supplements the deficiencies in scientific literature which is characterized by the lack of complex scientific publications focused on the assessment of the suitability of teacher education by non-profit organizations in light of both Polish and European requirements
Author Małgorzata Domiter (ES / DIER)
Małgorzata Domiter,,
- Department of International Economic Relations
, Anna Marciszewska (ES / DEaOE)
Anna Marciszewska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsRola organizacji non profit w kształceniu nauczycieli
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2 (14)
Pages39-55
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, organizacje non profit, dotacje, projekty europejskie
Keywords in Englishteacher education, vocational training, non-profit organisations, subsidies, European projects
Abstract in PolishIdea ustawicznego kształcenia i samodoskonalenia dotyczy również kształcenia „sprawców” edukacji, czyli nauczycieli. W Unii Europejskiej trwa dyskusja nad ich kompetencjami i kwalifikacjami. Komisja Europejska zaproponowała wspólne europejskie zasady odnoszące się do zawodu nauczyciela oraz modele kształcenia. Polski system kształcenia nauczycieli w całości wpisuje się w wymogi europejskiej polityki edukacyjnej. W opinii nauczycieli nie rozwiązuje on jednak wszystkich problemów i nie odpowiada w pełni ich potrzebom edukacyjnym. Dlatego organizacje non profit wyszły naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i wypełniły powstałą lukę w ich systemowym kształceniu. Czy im się to udało? O tym jest niniejszy artykuł. Przedstawia on organizację non profit z Dolnego Śląska, która w latach 2009-2014 zrealizowała 5 projektów o łącznej wartości 2 464 136,79 zł na rzecz 1321 nauczycieli pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. Prezentowany artykuł uzupełnia niedostatki w piśmiennictwie naukowym, w którym brakuje kompleksowych opracowań naukowych ukierunkowanych na ocenę przydatności kształcenia nauczycieli przez organizacje non profit w świetle wymogów zarówno polskich, jak i europejskich
DOIDOI:10.15611/e21.2017.2.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41343
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Domiter_Marciszewska_The_role_of_non_profit.pdf 366,04 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back