Costs as an economic category exposed to risk

Edward Nowak

Abstract

Costs are one of the fundamental economic categories characterising the achievements of business entities. The costs incurred by companies stem from the coexistence of various factors, whose occurrence is affected by the volatility of the external and internal environment. Therefore, costs are inherently connected with the risk that the incurred costs will differ from those assumed and postulated. Costs can thus be seen as an economic value subject to risk. This article concerns the risks of business entities, associated with incurring costs. The article presents the nature and sources of cost risk and the impact of various types of economic risk on the costs. It also presents the essence of risk management associated with costs incurred by the company. Particular attention was paid to assessing the level of cost risk on the basis of the deviations of incurred values from the postulated ones.
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsKoszty jako kategoria ekonomiczna narażona na ryzyko
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages195-202
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, koszty, pomiar ryzyka, ryzyko kosztów, zarządzanie kosztami
Keywords in Englishrisk, cost, risk measurement, cost risk, cost management
Abstract in PolishKoszty są jedną z fundamentalnych kategorii ekonomicznych charakteryzujących dokonania jednostek gospodarczych. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa kształtują się przy współwystępowaniu różnorodnych czynników, na których występowanie ma wpływ zmienność otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Dlatego kosztom nieodłącznie towarzyszy ryzyko, że koszty poniesione będą się różnić od tych założonych, postulowanych. Koszty można zatem rozpatrywać jako wielkość ekonomiczną narażoną na ryzyko. Artykuł niniejszy dotyczy ryzyka działalności jednostek gospodarczych związanego z ponoszeniem kosztów. W artykule ukazano istotę i źródła ryzyka kosztów oraz wpływ na ich poziom różnych rodzajów ryzyka ekonomicznego. Wskazano także istotę zarządzania ryzykiem towarzyszącym kosztom ponoszonym przez przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na szacowanie poziomu ryzyka kosztów na podstawie odchyleń wartości poniesionych od tych postulowanych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41380
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Costs_as_an_economic_category.pdf 309,2 KB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-07-13)
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back