Sposoby realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań

Jakub Drzewiecki

Abstract

Outsourcing, being one of the most frequently used method of management also in Polish companies, enables to obtain various benefits. At the same time, the modern approach to outsourcing as a method of achieving strategic goals or modifying company’s business model, makes outsourcing implementation more and more frequently a challenging task. Numerous case studies describing failures when using outsourcing seem to prove the importance of decisions made during the implementation process. Therefore, the aim of the article is to present the research results on the ways of implementing outsourcing in Polish enterprises in the cross-section of three qualitative variables: size, level of diversification and internationalization degree. The findings presented in the article should enable to understand the approach of Polish companies to this method of management, as well as to specify the differences in this regard between companies differentiated by the aforementioned variables. The study includes a sample of 281 subjects and covers the ten outsourcing characteristics identified at the pilot research stage. In order to initiate contact with the respondents, four channels of communication were used: traditional mail, electronic mail, direct contact and via telephone (using the CATI technique). The research results show, that investigated companies have rarely used more sophisticated forms of outsourcing, such as profit or risk sharing. The highest average values were observed for variables related to: duration of the contract, sharing of human resources and exchange of information and strategic knowledge. The results of the study confirmed the relationship between the size of the enterprise and the level of most variables. Diversified companies were more likely to share the benefits and risks with their outsourcing partners, more often also included long-term contracts. On the other hand, companies operating outside of Poland also used outsourcing as an opportunity to share risks and benefits, organized informal meetings with outsourcing partners and exchanged information of strategic importance. A different way of using outsourcing in small and large companiesmay indicate differences in the awareness of outsourcing as a management method; large entities more often formalize the outsourcing process, create working teams responsible for implementing this management method, taking a project approach to outsourcing. This is usually accompanied by in-depth reflection on such issues as: the impact of outsourcing on the implementation of the strategy and the shape of the business model, outsourcing costs (especially in the long run), matching between the outsourcing provider and the outsourcer or the choice of outsourcing partner. Such reflection is often lacking for small entities that undertake outsourcing activities in a way often ill-conceived, if not chaotic. The conclusions presented in the article suggest the need to undertake further empirical research on outsourcing treated not only as a phenomenon, but also as a method of management consciously used in Polish enterprises. Increasing use of outsourcing in domestic companies should prompt reflection on the way in which outsourcing makes it possible to achieve the company's strategic goals and reconstruct its business model
Author Jakub Drzewiecki (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Jakub Drzewiecki,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2018
No1 (180)
Pages113-129
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishoutsourcing, strategia, dywersyfikacja, internacjonalizacja, implementacja
Keywords in Englishoutsourcing, strategy, diversification, internalization, implementation
Abstract in PolishOutsourcing, jako jedna z najpowszechniej stosowanych metod zarządzania, również w polskich przedsiębiorstwach, pozwala na uzyskanie szeregu wymiernych korzyści. Jednocześnie obecne wykorzystanie outsourcingu, jako metody umożliwiającej osiągnięcie celów strategicznych czy modyfikację modelu biznesu przedsiębiorstwa, czyni proces jego wdrożenia coraz bardziej wymagającym. Liczne przypadki niepowodzeń przy stosowaniu outsourcingu zdają się potwierdzać znaczenie decyzji podejmowanych w trakcie jego procesu wdrażania. Dlatego celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych na próbie 281 podmiotów i dotyczy dziesięciu charakterystyk outsourcingu zidentyfikowanych na etapie badań wstępnych. Do kontaktu z respondentami zostały wykorzystane cztery kanały komunikacji: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, kontakt bezpośredni oraz kontakt telefoniczny (z wykorzystaniem techniki CATI). Badane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko stosowały bardziej zaawansowane rozwiązania w obszarze outsourcingu, jak np. podział zysków czy ryzyka. Najwyższe wartości średnich zaobserwowano dla zmiennych dotyczących: długości trwania kontraktu, współdzielenia zasobów ludzkich oraz wymiany informacji i wiedzy o charakterze strategicznym. Rezultaty badań potwierdziły zależność między wielkością przedsiębiorstwa a poziomem większości zmiennych. Firmy zdywersyfikowane chętniej dzieliły się korzyściami oraz ryzykiem ze swymi partnerami outsourcingowymi, częściej również zawierały z nimi umowy długookresowe. Z kolei przedsiębiorstwa prowadzące działalność również poza granicami naszego kraju częściej stosowały outsourcing jako okazję do podziału ryzyka i korzyści, organizowały nieformalne spotkania z partnerami outsourcingu oraz wymieniały się z nimi informacjami o strategicznym znaczeniu. Odmienny sposób wykorzystania outsourcingu w małych i dużych firmach może świadczyć o różnicach dotyczących świadomości stosowania outsourcingu jako metody zarządzania; duże podmioty częściej formalizują proces outsourcingu, tworzą zespołyrobocze odpowiedzialne za wdrożenie tej metody zarządzania, traktując przedsięwzięcie outsourcingowe jako projekt. Towarzyszy temu z reguły pogłębiona refleksja nad zagadnieniami, takimi jak: wpływ outsourcingu na realizację strategii oraz kształt modelu biznesu, zagadnienie kosztów outsourcingu (szczególnie w długim okresie), dopasowanie między outsourcingodawcą oraz outsourcingobiorcą czy wybór partnera outsourcingu. Refleksji takiej często brakuje małym podmiotom, które podejmują działania w obszarze wydzieleń w sposób niejednokrotnie nieprzemyślany, jeśli nie chaotyczny. Wnioski przedstawione w artykule sugerują konieczność podjęcia dalszych badań empirycznych poświęconych outsourcingowitraktowanemu nie tylko jako zjawisko, lecz także jako metoda zarządzania świadomie wykorzystywana w polskich przedsiębiorstwach. Coraz częstsze stosowanie w rodzimych firmach outsourcingu powinno skłonić do refleksji nad sposobem, w jaki metoda ta umożliwia osiągnięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję jego modelu biznesu
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_1_(180).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back