Organisational growth problems: the construct and its empirical examination

Maciej Czarnecki

Abstract

Company growth is typically accompanied by the emergence or intensification of pressures and organizational problems. The mounting pressure may, in some cases, result in crises, or even present a danger to company existence. This area has long been explored by management sciences, but empirical evidence on the subject at hand is relatively scarce; in fact, the very incidence of organizational growth problems has not yet been verified through quantitative methods. The analyses presented in this paper represent an attempt at bridging this apparent gap. The research was conducted on a sample of 172 Polish companies representing the segment of medium size enterprises. Correlations were tested using Pearson linear correlation coefficient and Spearman’s rank correlation test, while the calculation of dynamics of organizational growth problems was measured on a proprietary scale consisting of 14 statements evaluated by the respondents along a 7‑point Likert scale (Cronbach’s alpha = 0.92). The dynamics of organizational growth problems was found to be positively correlated with the increase in both sales and employment figures. Somewhat astonishing was the observation of negative correlations in the group of entities with reported increase in employment. This can be explained as a conscious response of such companies to the anticipated pressure of growth problems associated with sales increases – in this context, the correlation between sales and employment figures seems obvious, and is often accompanied by organizational growth. The most important observation, however, is that the problems associated with organizational growth are a valid construct, and one measurable by quantitative methods
Author Maciej Czarnecki (EaE / IES / DMaFE)
Maciej Czarnecki,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4A (179)
Pages49-60
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwzrost, problemy, wyzwania, napięcia, kryzys
Keywords in Englishgrowth, problems, challenges, pressures, crisis
Abstract in PolishWzrost organizacji wiąże się z występowaniem napięć i problemów organizacyjnych. Nasilając się, mogą one doprowadzić do kryzysów, będących zagrożeniem dla egzystencji przedsiębiorstwa. Problematyka ta od dawna jest przedmiotem zainteresowania nauk o zarządzaniu, jednak stosunkowo niewiele o niej wiadomo; nie zweryfikowano nawet dotąd za pomocą metod ilościowych istnienia problemów wzrostu. Przedstawione analizy stanowią próbę wypełnienia tej luki. Badania przeprowadzono na próbie 172 polskich przedsiębiorstw średniej wielkości. Do pomiaru zależności użyto współczynników korelacji liniowej Pearsona i rangowej Spearmana, do pomiaru organizacyjnych problemów wzrostu skali opracowanej przez autora, zawierającej 14 stwierdzeń, do których respondenci ustosunkowywali się za pomocą siedmiostopniowej skali Likerta (alfa Cronbacha = 0,92). Z dynamiką organizacyjnych problemów wzrostu korelują zarówno wzrosty sprzedaży, jak i zatrudnienia. Nieco zaskakujące są niektóre ujemne zależności, uzyskane w grupie przedsiębiorstw zwiększających zatrudnienie. Przyjęto, iż powodem tego zjawiska jest pożądane, w kontekście zapobiegania nasilaniu się problemów wzrostu, współwystępowanie w tej grupie wzrostu sprzedaży ze wzrostem zatrudnienia, któremu dodatkowo towarzyszy organizacyjny rozwój. Najważniejszym spostrzeżeniem wydaje się jednak fakt, iż za pomocą metod ilościowych wykazano występowanie organizacyjnych problemów wzrostu
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_4A_(179).pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back