The importance of the reciprocity principle for financial inclusion

Małgorzata Solarz

Abstract

The article presents the following research hypothesis: reciprocity has a positive impact on the financial resilience of households and thus reduces their susceptibility to financial exclusion. The verification of such a hypothesis was possible as a result of carrying out the main purpose, i.e. determining the im- portance of the reciprocity principle for establishing financial resilience and the inclusion of households. The analysis is focused on family loans, which constitute the significant source of financing unexpected expenditure to be covered by house- holds and thus an important instrument for creating their financial resilience. Di- agnosing the basic motives followed by people while lending money to relatives allows determining whether, and if so, how important is reciprocity in granting financial support to family members. The following, basic research methods were used in the course of the study: crit- ical analysis of the subject literature, statistical methods and the diagnostic survey method. The empirical data necessary to perform the due analyses originate from two nationwide surveys carried out by the author in Poland in cooperation with the SW Research Agency for Market Research and Opinions in May 2015 and January 2016. The conducted analyses allowed for the positive verification of the presented research hypothesis.
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No6
Pages82-99
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzasada wzajemności, wykluczenie finansowe, odporność finansowa, zrównoważony rozwój, pożyczki rodzinne
Keywords in English reciprocity principle, financial exclusion, financial resilience, sustaina- ble development, family loans
Abstract in Polish Sformułowana w artykule hipoteza badawcza brzmi: wzajemność pozytywnie wpływa na odporność finansową gospodarstw domowych, a tym samym zmniejsza ich podatność na wykluczenie finansowe. Weryfikacja tak postawionej hipotezy stała się możliwa dzięki realizacji celu głównego, którym jest ustalenie znaczenia zasady wzajemności dla kreowania odporności i inklu- zji finansowej gospodarstw domowych. Przedmiotem analizy stały się pożyczki rodzinne, które stanowią istotne źródło finansowania nieprzewidzianych wydat- ków gospodarstw domowych, a tym samym ważny instrument kreowania ich odporności finansowej. Zdiagnozowanie podstawowych motywów, którymi kie- rują się ludzie pożyczając pieniądze krewnym pozwoli ustalić czy i jeśli tak, to jak bardzo istotną przesłanką udzielania pomocy finansowej członkom rodziny jest wzajemność. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne oraz metoda sondażu diagnostyczne- go. Dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowa nych w maju 2015 i styczniu 2016 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_solarz.pdf
Languageen angielski
File
Solarz_The_importance_of_the_reciprocity.pdf 488,09 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back