Bitcoin a ekonomiczne funkcje pieniądza

Robert Kurek

Abstract

The article analyses the functionality of bitcoin in terms of realizing basic functions assigned to money as an economic category. Bitcoin can be referred to as money, however, to a limited extent. It carries out an exchange and payment function in full, but it turns out deficient as a measure of value, whereas bitcoin’s crucial imperfection results from the lack of possibility to treat it as the means allowing for value collection and its storage. In a legal sense, both in Poland and worldwide, bitcoin is not treated as money, but its main usefulness results from the possibility of making transnational money transfers and anonymous payments, with which owning and keeping bitcoins is not related at all. Bitcoin approached as money becomes an object of social demand due to its utility function connected with the entire spectrum of its economic (and social) functions as well as its properties allowing to meet the particular needs related to money.
Autor Robert Kurek (EZiT / KFiR)
Robert Kurek
- Katedra Finansów i Rachunkowości
Inne wersje tytułuBitcoin vs. economic functions of money
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr395
Paginacja219-228
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbitcoin, waluta, pieniądz, funkcje pieniądza
Słowa kluczowe w języku angielskimbitcoin, currency, money, money functions
Streszczenie w języku polskimW artykule analizie poddana została funkcjonalność bitcoina pod kątem realizowania podstawowych funkcji przypisywanych pieniądzowi jako kategorii ekonomicznej. Bitcoina można potraktować jako pieniądz, jednak w ograniczonym zakresie. W pełni realizuje on funkcję środka wymiany i środka płatniczego, w ułomny sposób sprawdza się jako miernik wartości, natomiast istotna niedoskonałość bitcoina to niemożliwość traktowania go jako środka umożliwiającego gromadzenie lub przechowywanie wartości. W sensie prawnym zarówno w Polsce, jak i na świecie bitcoin nie jest traktowany jako pieniądz, jednak jego główna użyteczność to możliwość ponadnarodowego transferu pieniędzy i anonimowe dokonywanie płatności, z czym posiadanie i przetrzymywanie bitcoinów wcale nie jest związane. Bitcoin rozpatrywany jako pieniądz staje się przedmiotem społecznego zapotrzebowania dzięki temu, że pełni funkcję użytkową związaną z całokształtem realizowanych przez niego ekonomicznych (i społecznych) funkcji, jak i reprezentowanych właściwości, umożliwiających zaspokajanie określonych, związanych z pieniądzem potrzeb.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.21
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Kurek_Bitcoin_a_ekonomiczne_funkcje_pieniadza.pdf 290,39 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*4 (2020-08-12)
Pola dodatkowe
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót