Urban shrinkage na Dolnym Śląsku – tendencje w wybranych miastach

Hanna Adamiczka

Abstract

Urban shrinkage is a cyclical phenomenon in the history of the world. The changes in the 20th and 21st centuries made it a problem also of modern times. Urban shrinkage is not just a fall in population; it also involves economic, social and spatial problems. This article aims to present the results of research on the shrinking of Lower Silesian cities. The applied research methods are: literature and document analysis, deduction method, simple statistical methods. Ten Lower Silesian cities, selected for their population size, were analyzed. Based on the research conducted, it can be stated that small towns are not struggling with the problem of shrinking, but this phenomenon occurs in medium and large cities. Of the largest cities only in Wrocław – the capital of the voivodship – population growth has been observed in recent years. The presented results are an introduction to further research.
Author Hanna Adamiczka (ES / DSEaLGA)
Hanna Adamiczka,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsUrban Shrinkage in Lower Silesia – Trends in Selected Cities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages35-46
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishurban shrinkig/shrinkage, Dolny Śląsk, demografia, miasta
Keywords in Englishurban shrinking, Lower Silesia, demography, cities
Abstract in PolishKurczenie się miast (urban shrinkage) jest zjawiskiem występującym cyklicznie w historii świata. Przemiany XX i XXI w. spowodowały, że jest to problem również współczesnych czasów. Urban shrinkage to nie tylko spadek ludności; wiąże się również z problemami ekonomicznymi, społecznymi i przestrzennymi. Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań nad kurczeniem się dolnośląskich miast. Zastosowane metody badawcze to: analiza literatury i dokumentów, metoda dedukcji oraz proste metody statystyczne. Przeanalizowanych zostało 10 dolnośląskich miast, dobranych ze względu na liczbę ludności. Na podstawie przeprowadzanych badań można stwierdzić, że małe miasta nie borykają się z problemem kurczenia się, natomiast zjawisko to występuje w miastach średnich i dużych. Z największych miast jedynie we Wrocławiu – stolicy województwa, odnotowano wzrost ludności w ciągu ostatnich 10 lat. Prezentowane wyniki stanowią wstęp do dalszych badań.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43928
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamiczka_Urban_shrinkage_na_dolnym_slasku.pdf 957,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back