Diagnoza stanu wskaźników monitorujących realizację Strategii Europa 2020

Małgorzata Gasz

Abstract

This article attempts to assess the perspectives and timeliness of the assumptions made in the Europe 2020 Strategy in the context of the observed economic and social changes. For this purpose, an analysis of the magnitude of the achievement of overriding objectives in Poland against the background of other European Union countries was made. The authors of the strategy assume that increasing efforts to improve the intensity of R&D and innovation will contribute positively to improving the competitiveness of the EU as a whole and generating new jobs, while the projected education actions aimed at increasing the severity of people with higher education will limit the scale of unemployment and poverty among EU citizens. However, the degree of achievement of individual objectives by Member States is characterized by considerable variability, which may delay the timely implementation of the strategy’s objectives. Descriptive analysis, statistical analysis, and critical analysis were used as a means to achieve the goal.
Author Małgorzata Gasz (EMaT / DEaEP)
Małgorzata Gasz,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsThe diagnosis of state of the indicators monitoring the implementation of the Europe 2020 Strategy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages35-47
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishStrategia Europa 2020, wskaźniki monitorujące, konkurencyjność Unii Europejskiej
Keywords in EnglishEurope 2020 Strategy, indicators monitoring the competitiveness of the European Union
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny perspektyw i terminowości realizacji przyjętych w Strategii Europa 2020 założeń w kontekście obserwowanych zmian ekonomicznych i społecznych. W tym celu dokonano analizy wielkości obrazujących stopień osiągnięcia celów nadrzędnych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Autorzy strategii zakładają, że zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy intensywności funkcjonowania sfery b+r oraz rozwoju innowacyjności gospodarek europejskich wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności całej UE i wygenerowanie nowych miejsc pracy, a projektowane działania w sferze edukacji zorientowane na wzrost odetka ludzi z wyższym wykształceniem pozwolą ograniczyć skalę bezrobocia i ubóstwa obywateli. Stopień osiągnięcia poszczególnych celów przez kraje członkowskie cechuje jednak znaczne zróżnicowanie, co może opóźnić terminową realizację założeń strategii. Jako metody zastosowano analizę opisową, analizę danych statystycznych oraz analizę krytyczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43729
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gasz_Diagnoza_stanu_wskaznikow_monitorujacych_realizacje.pdf 703,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back