Klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunkowości rolnej

Elżbieta Hajduga

Abstract

Keeping agricultural accounting, basic k nowledge about cost drivers, their recording and presentation allow for correct activities in terms of u n- dertaking decisions at both operational and strategic level. The article d e- fines the concept of agricultural accounting from the perspective of legisl a- tion and presents costs with reference to different criteria. It was based on identifying four fundamental criteria of costs division. The first criterion refers to cost dri v ers. It covers economic costs (including global production costs, such as e.g. dep reciation) and also property costs (e.g. rent). The second criterion, related to cost centres – in terms of production – allows for distinguishing direct costs divided into simple ones (i.e. costs of produ c- tion means used directly in the production process ) as well as complex and indirect costs, divided into general economic costs and general production costs. The third criterion refers to the nature of relation with production. Within this division fixed and variable costs are distinguished. The fourth and the last criterion divides costs in terms of their range, i.e. total and unit costs.Therefore the objective of the article was to present and characterize costs classific a tion in agricultural activities from the perspective of diverse criteria. The basic research methods, applied by the author of the co n- ducted analyses, were the following ones: the method of literature refe r- ences analysis and review, as well as formal methods (the method of graphic and tabular description).
Author Elżbieta Hajduga (EMaT / DFaA) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Elżbieta Hajduga,,
- Department of Finance and Accounting
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No34(4)
Pages95-107
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishProwadzenie rachunkowości rolnej, podstawowa wiedza na temat kos z- tów, ich ewidencji oraz prezentacji pozwala na prawidłow e działania w z a- kresie podejmowania d e cyzji na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W artykule zdefiniowano pojęcie r a chunkowości rolnej z punktu widzenia przepisów prawnych oraz dokonano prezentacji kosztów ze względu na ró ż- ne kryteria. Punktem wyjś cia było wyodrębnienie czterech po d stawowych kryteriów podziału kosztów. Pierwsze kryterium dotyczy źródeł powstaw a- nia kosztów. Zalicza się tutaj koszty gospodarcze (w tym koszty produkcji globalnej takie jak np. amortyzacja) oraz koszty majątkowe (np. czy nsze). Drugie kryterium dotyczące miejsca powstawania kosztów – stosunku do produkcji – pozwala wyodrębnić koszty bezpośrednie, w podziale na proste (czyli koszty środków produkcji zu żytych bezpośrednio w produkcji ) i złoż o- ne oraz pośrednie, w podziale na koszty ogólnogospodarcze i ogólno pr o- dukcyjne. Trzecie kryterium odnosi się do charakteru związku z produkcją. W ramach tego podziału wyodrębnia się koszty stałe oraz zmienne. Czwarte, ostatnie kryterium, dokonuje podziału kosztów ze względu na zakres kos z- tów. Wyodrębnia się tutaj koszty całkowite oraz jednos t kowe. Celem artykułu było zatem zaprezentowanie i scharakteryzowanie kl a- syfikacji kosztów w działalności rolniczej z pu nktu widzenia różnych kryt e- riów . Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi p rzez autorkę prowadzonych analiz były: metoda analizy i krytyki literatu ry przedmiotu oraz metody formalne (metoda opisu graficzneg o i tabelarycznego) .
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-34.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back