Idea podatku ujednoliconego - nowy paradygmat w sferze opodatkowania dochodów osób fizycznych

Małgorzata Gasz

Abstract

Projected in 2016 changes in income tax from individuals, whose essence was the introduction of the so-called tax uniform, took to mean a new quality in the Polish tax system. The current model of taxati on had to be replaced with the new, in which the taxpayer will be paying a tribute, wh ich will then be distributed to the institu- tions of the target. Among the reasons the new regulations mentioned the need to simpli- fy the tax system and seals, as well as the reduction of the phenomenon of tax optimiza- tion and the reduction of tax burden on low income earners. The article attempts to assess the assumptions presented a new solution of the tax in the context of the current regulations. The article used the method of descriptive analysis and critical analysis.
Author Małgorzata Gasz (EMaT / DEaEP)
Małgorzata Gasz,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No310
Pages116-127
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish podatek ujednolicony, system podatkowy, progresja podatkowa
Keywords in Englishunified tax, the tax system, progression after-donations
Abstract in Polish Projektowane w 2016 r. zmiany w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, których istot ą mia ł o by ć wprowadzenie tzw. podatku ujednoliconego, oznacza ć mia ł y now ą jako ść w polskim systemie podatkowym. Dotychczasowy model opodatkowania zast ą piony mia ł zosta ć nowym, w którym podatnik p ł aci ć b ę dzie jedn ą danin ę , która nast ę pnie b ę dzie rozdysponowana do instytucji docelowych. W ś ród prze- s ł anek nowych regulacji wymieniano potrzeb ę uproszczenia i uszczelnienia systemu podatkowego, jak równie ż redukcj ę zjawiska optymalizacji podatkowej oraz zmniejsze- nie obci ąż e ń podatkowych najmniej zarabiaj ą cych. Celem artyku ł u jest próba oceny prezentowanych za ł o ż e ń nowego rozwi ą zania podatkowego w kontek ś cie aktualnie obowi ą zuj ą cych regulacji. W artykule zastosowano metod ę analizy deskryptywnej oraz analizy krytycznej.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/10.pdf
Languagepl polski
File
Gasz_Idea_podatku_ujednoliconego_nowy_paradygmat.pdf 270,57 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back