Instytucje nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi

Łukasz Żabski

Abstract

The main aim of the article is to define the concept of ownership supervision institutions and to indicate and discuss their importance in the system of supervision of companies with capital of local government units. In the first part of the paper was characterized the concept of a company with the participation of local government units. Next nature of the owner’s supervision of self-government companies was discussed. In the second part, on the basis of theoretical considerations, the concept of supervisory institutions was defined, and types of institutions were have been mentioned and described, indicating their importance in the proper exercise of ownership and supervisory rights over companies. The author asserts that the concept of ownership supervision institutions should be understood formal and informal rules and procedures and entities that have been constituted by law and whose powers and competences determine the shape of the institution.
Autor Łukasz Żabski (IE / INE / KZG)
Łukasz Żabski
- Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuInstitutions of the owner’s supervision of local government companies
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr493
Paginacja190-202
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimspółki samorządowe; nadzór właścicielski; instytucje; instytucje nadzoru
Słowa kluczowe w języku angielskimlocal government companies; owner’s supervision; institutions; institutions of supervision
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia instytucji nadzoru właścicielskiego oraz wskazanie i omówienie ich znaczenia w systemie nadzoru nad spółkami z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki pojęcia spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Następnie omówiono istotę nadzoru właścicielskiego nad spółkami samorządowymi. W drugiej części, na podstawie rozważań teoretycznych, zdefiniowano pojęcie instytucji nadzoru oraz wymieniono i opisano rodzaje instytucji, wskazując na ich znaczenie we właściwym wykonywaniu uprawnień właścicielskich i nadzorczych nad spółkami. Autor przyjął, że przez pojęcie instytucje nadzoru właścicielskiego należy rozumieć formalne i nieformalne reguły i procedury oraz podmioty, które zostały ukonstytuowane w przepisach prawa i których uprawnienia i kompetencje determinują kształt instytucji.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.493.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44095
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Zabski_Instytucje_nadzoru_wlascicielskiego_nad_spolkami_samorzadowymi.pdf 457,26 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*1 (2020-08-09)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót