Evaluation of the effectiveness of actions for the benefit of persons in the non-mobile age in the European Union countries

Urszula Załuska , Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Abstract

The purpose of the paper is to assess the effectiveness of the applied solutions in individual EU countries in terms of supporting non-mobile people. Demographic aging affects most EU countries. It results in an increase in the number and proportion of older people and an increasing share of the post-working population. In such conditions, it is very important to maintain the activity on the labor market of people in the so-called non-mobile age. Maintaining professional activity depends on a number of factors, including, first and foremost, the assurance of openness in the labor market, adequate financial standing and medical care, and the ability to develop competencies and keep pace with technological change. This requires, on the one hand, the application of appropriate policies to this group and, on the other, the possibilities of the country. The study compared the situation of people in the indicated age group with the situation of the general population at working age.
Author Urszula Załuska (MISaF / IZM / KL)
Urszula Załuska,,
- Katedra Logistyki
, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (MISaF / IZM / KL)
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsOcena skuteczności działań na rzecz osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej
Journal seriesEconometrics. Advances in applied data analysis, [Ekonometria], ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol22
No2
Pages20-33
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwiek niemobilny, metody taksonomiczne, porównanie krajów Unii Europejskiej
Keywords in Englishnon-mobile age, taxonomic methods, comparison of EU countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena skuteczności rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach Unii w zakresie wspierania osób w wieku niemobilnym. Zjawisko demograficznego starzenia się społeczeństw dotyczy większości krajów UE. Jego skutkiem jest wzrost liczby i odsetka osób ze starszych grup wiekowych oraz coraz większy udział w ogóle ludności osób w wieku poprodukcyjnym. W takich uwarunkowaniach bardzo ważne jest utrzymanie aktywności na rynku pracy osób w tzw. wieku niemobilnym. Utrzymanie aktywności zawodowej zależy od wielu czynników, w tym głównie od zapewnienia: otwartości rynku pracy, odpowiedniej sytuacji finansowej i opieki medycznej, a także możliwości rozwoju kompetencji i nadążania za zachodzącymi zmianami technologicznymi. To wymaga, z jednej strony, stosowania odpowiednich polityk ukierunkowanych na tę grupę, z drugiej zaś – wiąże się z możliwościami danego kraju. W ramach badań porównano sytuację osób ze wskazanej grupy wiekowej z sytuacją ogółu społeczeństwa w wieku produkcyjnym.
DOIDOI:10.15611/eada.2018.2.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/49034
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zaluska_Kwiatkowska-Ciotucha_Evaluation_of_the_effectiveness_of_actions.pdf 493,28 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back