Istota ryzyka i jego identyfikacja jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w administracji skarbowej

Lidia Wiatrak

Abstract

Tax authorities are now facing the challenge to identify new types of risk. The reform of the tax administration, led to changes within the organization and in its surroundings. These actions are accompanied by emerging events that are recognized as a source of risk and are a potential obstacle to the achievement of the objectives of the unit. The issue of risk identification in the bodies of the tax administration has became a foreground – the priority and necessary measures in order to reduce and eliminate it have to be taken. The aim of this study is to present and identify a risk, its importance and role in tax administration. In response to the risk, the presented actions were taken in relation to risk, in order to eliminate negative phenomena. For the realisation of the purpose there was used the analysis method in literature of the subject in the field of risk management across the public sector with particular focus on the message of the Minister of Finance on detailed guidelines for planning and risk management, as well as on the basis of legal provisions. The originality/value: the risk identification and the risk response are important in decision-making by managers of the unit
Author Lidia Wiatrak (MISaF / IR / KRC)
Lidia Wiatrak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe essence of risk and its identification as a key component of risk management in the bodies of tax administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages425-437
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishryzyko, identyfikacja ryzyka, czynniki ryzyka, jednostki administracji skarbowej
Keywords in Englishrisk, risk identification, risk factors, units of tax authorities
Abstract in PolishAdministracji skarbowa stoi obecnie przed wyzwaniem zidentyfikowania nowych rodzajów ryzyka. Reforma struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej spowodowała zmiany zachodzące wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Czynnościom tym towarzyszą pojawiające się zdarzenia, które są rozpoznawane jako źródła ryzyka i stanowią potencjalną przeszkodę w realizacji celów jednostki. Zagadnienie identyfikacji ryzyka w jednostkach administracji skarbowej stało się pierwszoplanowe – priorytetowe i wymaga podjęcia niezbędnych działań w celu jego ograniczenia i wyeliminowania. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i identyfikacja ryzyka, jego znaczenia i roli w administracji skarbowej. W odpowiedzi na ryzyko przedstawione zostały działania podejmowane względem ryzyka, mające na celu wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu ministra finansów w sprawie szczegółowych wytycznych do planowania i zarządzania ryzykiem, a także przepisy prawne. Oryginalność/wartość: identyfikacja ryzyka oraz reakcja na ryzyko mają istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji przez osoby kierujące jednostką
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.39
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41921
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wiatrak_Isota_Ryzyka_i_Jego_identyfikacja.pdf 494,01 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back