Propozycja poszerzonej miary bezrobocia

Beata Bal-Domańska

Abstract

Unemployment represents a complex phenomenon and thus while assessing it both its level and its structure should be taken into consideration. The first part of the article presents the proposal for extending the information scope, covering the registered unemployment rate indicator by the selected structural factors. The paper also shows the proposal of methodology for determining the extended unemployment rate. Moreover, it suggests the indicator for structural unemployment assessment by gender. The indicator allows for the transparent identification and assessment of disproportions in the level of unemployment affecting men and women in a given region. In the second part of the analysis the conclusions resulting from an assessment of the situation referring to territorial units, based on unemployment rate and extended unemployment, are compared. Linear ordering measures with the system of weights are used in the measure construction. The assessment has been performed based on the example of districts and cities with the rights of districts in the region of Lower Silesia in 2012.
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE / ZEAR)
Beata Bal-Domańska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Other language title versionsThe proposal of extended unemployment measure
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No393
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstopa bezrobocia, poszerzona stopa bezrobocia, powiaty
Keywords in English unem ployment rate, extended unemployment measure, poviats
Abstract in Polish Bezrobocie jest zjawiskiem złożonym, w którego ocenie należy wziąć pod uwagę obok poziomu zjawiska także jego strukturę. W pierwszej części artykułu przedstawio - no propozycje: poszerzenia zakresu informacyjnego wskaźnika stopy bezrobocia rejestrowa - nego o wybrane czynniki strukturalne oraz metodologii ustalenia poszerzonej miary bezrobo - cia. Dodatkowo zaproponowano wskaźnik oceny bezrobocia strukturalnego według płci. Wskaźnik w czytelny sposób pozwala na identyfikację i ocenę dysproporcji w poziomie bez - robocia kobiet i mężczyzn w danym regionie. W drugiej części analizy porównano wnioski płynące z oceny sytuacji jednostek terytorialnych na podstawie stopy bezrobocia i poszerzo - nej miary bezrobocia. Do konstrukcji miary wykorzystano metody porządkowania liniowego z systemem wag. Oceny dokonano na przykładzie powiatów i miast na prawach powiatów województwa dolnośląskiego w 2012 r.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.393.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bal_Domańska_Propozycja_poszerzonej_miary_bezrobocia.pdf 753,08 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back