Dochód gwarantowany w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych państwa dobrobytu

Bernadeta Baran

Abstract

Welfare state is a concept according to which the state is involved not only in the matter of care and social assistance of it s citizens, but also in a wide range of is- sues concerning their well-being. The welfare state is an important and valuable element of the european countries, but due to the accelerating rate of socio-economic changes,the new questions have arisen – first one about the validity of assumptions from the mid- twentieth century and the second – about the e ffectiveness of the welfare state. The arti- cle discusses the main challenges facing the we lfare state and presents the concept of a guaranteed income (Basic Income Guarantee – BIG), a proposal which can change its ideology.
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No310
Pages91-100
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish pa ń stwo dobrobytu, dochód gwarantowany, wyzwania społeczno-gospodarcze
Keywords in Englishwelfare state, basic income, socio-economic changes
Abstract in PolishWelfare state to koncepcja, zgodnie z któr ą pa ń stwo anga ż uje si ę nie tylko w sprawy opieki i pomocy spo ł ecznej, ale te ż w szeroki zakres spraw dotycz ą cych do- brobytu swoich obywateli. Welfare state stanowi wa ż ny i cenny element tradycyjnego pa ń stwa narodowego w UE, ale zmiany zachodz ą ce w globalnej gospodarce wymuszaj ą rewizj ę jego za ł o ż e ń oraz rozwi ą za ń . W artykule omówiono najwa ż niejsze wyzwania, przed jakimi stoj ą obecnie pa ń stwa dobrobytu i zaprezentowano koncepcj ę dochodu gwarantowanego ( Basic Income Guarantee – BIG) jako propozycj ę ideologicznej oraz systemowej zmiany spo ł eczno-ekonomicznej.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/08.pdf
Languagepl polski
File
Baran_Dochod_gwarantowany_w_kontekscie_wyzwan.pdf 291,44 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back