Wpływ aktywności samorządów lokalnych na przedsiębiorczość

Anna Czapska

Abstract

The revival of market economy and the division of public finance sector resulted in transferring the responsibility for local development, as well as in stimulating and creating economic growth, mainly to the “sh oulders” of local and regional authorities. The current legal reality assigned the most important tasks in the area of local development to local authorities (m u- nicipa l ities, districts). These units are presenting an increasing awareness and have become mo re and more active in exerting impacts on the cond i- tions of local and regional space economic development. For this purpose they take a d vantage of the entire spectrum of instruments and methods aimed mainly at the enhancement of entrepreneurship. The pheno menon of mutual influence in the relations occurring between an entrepreneurship and local development can be observed. The involvement of local author i- ties results in exer t ing impact on the functioning of economic entities in a way which simult a neously fa cilitates the accomplishment of both economic development obje c tives in a municipality or a district, and also in carrying out ind i vidual tasks of the businesses operating in their area. The purpose of the article is to present determinants underlying the development of entrepreneurship in a local scale with particular emphasis on the involvement of local government in its desire to overcome barriers and to specify methods for local entrepreneurship stimulation in an ec o- nomic space.
Author Anna Czapska (EMaT)
Anna Czapska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages53-63
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishOżywienie gospodarki rynkowej i podział sektora finansów publicznych spowodowały przeniesienie odpowiedzialności za rozwój lokalny na „barki” władz lokalnych i regionalnych. Realia prawne najważniejsze zadania z z a- kresu rozwoju lokalnego przyporządkowały samorządom lokalnym (gm i- nom, po wiatom). Jednostki te, coraz intensywniej i świadomie działają w kształtowaniu warunków rozwoju gospodarczego przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wykorzystują w tym celu szereg instrumentów i metod post ę- powania, służących głównie do pobudzania przedsiębior czości. Pojawiło się zjawisko wzajemnego oddziaływania relacji zachodzących między przedsi ę- biorczością a rozwojem lokalnym. Aktywność władzy lokalnej zaczęła wpł y- wać na zachowania podmiotów gospodarczych w sposób, który pomaga jednocześnie osiągać zarówno cele rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, jak i realizować indywidualne zadania funkcjonujących na jej terenie prze d- siębiorstw. Celem artykułu jest charakterystyka dwóch podstawowych grup instrumentów (dochodowe i wydatkowe), które aktywnie wspomagają sam o- rządy lokalne do rozwijania przedsiębiorczości oraz przedstawienie spos o- bów stymulacji lokalnej przedsiębiorczości w przestrzeni gospodarczej i kr e- atywnych działań likwidujących bariery dla ożywienia przedsiębiorcz o ści.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back