Implementacja zarządzania innowacjami jako projekt zmiany organizacyjnej – faza przygotowawcza

Paulina Szczepaniak , Edyta Tabaszewska-Zajbert

Abstract

The paper is concerning the research area of the implementation of innovation management which is a project of organizational change supported by the change management approach. As the main course of the organizations is continuous development and reinforcement of the position on the market, the awareness of the importance of innovation management has increased. The positive impact on innovation process effectiveness is the main reason for which the managers decide to implement innovation management formally. The implementation can be treated as an organizational change that encompasses both project and change management assumptions during the initial phase. The first approach is primarily responsible for structuring the project, while the second one relates to the emotional aspect and is designed to minimize any possible negative feelings of employees connected with an organizational change. As a result of the initial phase, the whole enterprise management system should be properly prepared for innovation management implementation. The cognitive objective of this paper includes the description of innovation management parts and an investigation of the relations between innovation, project and change management. At the same time in the area of application goal achievement, the article provided a basic guidelines to proceedings during the preparation phase, that can be applied during the project implementation of innovation management
Author Paulina Szczepaniak (EMaT)
Paulina Szczepaniak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Edyta Tabaszewska-Zajbert (EMaT / DES)
Edyta Tabaszewska-Zajbert,,
- Department of Enterprise Studies
Other language title versionsImplementation of innovation management as a project of organizational change –preliminary stage
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages393-403
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie innowacjami, zarządzanie projektem, zarządzanie zmianą
Keywords in Englishinnovation management, project management, change management
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę implementacji zarządzania innowacjami (ZI) jako projektu zmiany organizacyjnej, której realizacja jest wspierana przez zarządzanie zmianami. We współczesnych organizacjach, których podstawowym celem jest rozwój i umacnianie pozycji rynkowej, coraz częściej wzrasta świadomość znaczenia zarządzania innowacjami. Wzrost efektywności procesu innowacyjnego jest jednym z głównych powodów, dla którego zarządzający przedsiębiorstwami decydują się na formalne wprowadzenie zarządzania innowacjami. Implementacja ZI może być traktowana jako zmiana organizacyjna, do wprowadzenia której w fazie przygotowawczej wykorzystywane są założenia zarządzania projektami i jednocześnie zarządzania zmianami. Założenia pierwszego z podejść służą przede wszystkim metodycznej realizacji tego przedsięwzięcia, natomiast działania z zakresu zarządzania zmianami związane są z aspektem emocjonalnym i mają na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych odczuć pracowników. W rezultacie działań podjętych w ramach fazy przygotowawczej powinno się uzyskać właściwe przygotowanie całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem do wprowadzenia ZI. Celem poznawczym niniejszego artykułu jest charakterystyka elementów ZI w organizacji, dokonana na podstawie literatury przedmiotu, a także uwypuklenie zależności między zarządzaniem innowacjami, projektami oraz zmianami. Natomiast w ramach realizacji celu aplikacyjnego sformułowano podstawowe, praktyczne wytyczne w zakresie fazy przygotowawczej projektu implementacji ZI
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.33
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41007
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szczepaniak__Tabaszewska-Zajbert_implementacja_zarzadzania_innowacjami_jako_projekt.pdf 397,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back