Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej w latach 2000-2016

Jan Borowiec

Abstract

The subject of this paper is the analysis of two dimensions of the regional convergence in the European Union and the Member States: beta convergence and sigma convergence. The aim of the research is the assessment of the effects of the regional convergence in the period 2000-2016. The research employs descriptive statistics and regression analysis. The conclusions are the following: 1) effects of the beta convergence are weak on the European level; 2) these effects differ among the Member States; in the Central and Eastern European Member States exist strong beta convergence, while in the South European Member States – strong beta divergence; 3) the sigma convergence had frequently a form of regional divergence; 4) interactions between the two dimensions of the regional convergence had forms of beta convergence (or beta divergence) and sigma convergence.
Author Jan Borowiec (ES / DEPaERS)
Jan Borowiec,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsRegional convergence in the European Union in the period 2000-2016
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No536
Pages39-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonwergencja regionalna, polityka regionalna, spójność gospodarcza, Unia Europejska
Keywords in Englishregional convergence, regional policy, economic cohesion, European Union
Abstract in PolishPrzedmiotem tego artykułu jest analiza dwóch wymiarów konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich: konwergencji beta i konwergencji sigma. Konwergencja beta jest definiowana jako proces wyrównywania poziomów rozwoju regionów w UE, natomiast konwergencja sigma jako zmniejszanie nierówności regionalnych wewnątrz państw członkowskich. Celem badań jest ocena efektów konwergencji regionalnej w latach 2000-2016. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę regresji. Konkluzje są następujące: 1) efekty konwergencji beta są słabe na poziomie europejskim; 2) efekty te są odmienne w państwach członkowskich; w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wystąpiła silna konwergencja beta, podczas gdy w państwach Europy Południowej – silna dywergencja beta; 3) konwergencja sigma częściej przybierała postać dywergencji regionalnej; 4) interakcje między dwoma wymiarami konwergencji regionalnej przybierały formy konwergencji beta (lub dywergencji beta) i dywergencji sigma.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.536.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Borowiec_Konwergencja_regionalna_w_unii_europejskiej.pdf 801,27 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back