Anomia prawna i bezkarność konsekwencją outsourcingu działań militarnych (case study)

Zbigniew Antczak

Abstract

In the periods of dynamic transformations and changes, they are found in the normative-axiological space (splitting it), translating into various processes of disintegration and inconsistencies. Their particular passage was the inspiration for the creation of this article. The results in the paper come from the author’s own scientific research. The author, specifying the field of considerations, defines the notions of anomie (in this: legal anomie) and impunity (no responsibility), and diagnosed consequences of the outsourcing of military operations. The work is summarized with the qualitative analysis of the research findings. The author used (often confronting different English and Polish-language versions) numerous sources after their critical review. The purpose of the study was to diagnose the consequencesof outsourcing of military operations – such as anomia (also: legal anomaly) and impunity (case study). In the analyzed case study, the author pointed out new dimensions of outsourcing relationships in the areas connected with the functioning of political power in the context of the consequences of outsourcing broadly understood (sensu largo) as military activities: knowledge and axiological (shared systems of values and secret knowledge, tacit knowledge), business and human resources (joint advantages of informal interest groups), and executive and teleological.
Author Zbigniew Antczak (MISaF / IOaM / KZK)
Zbigniew Antczak,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsLegal anomie and impunity as consequences of outsourcing of military operations (case study)
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No1 (17)
Pages116-127
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishanomia, bezkarność, outsourcing, działania militarne
Keywords in Englishanomie, impunity, outsourcing, military operations
Abstract in PolishW okresach dynamicznych przeobrażeń i zmian znajdują one w przestrzeni normatywno-aksjologicznej – rozsadzając ją – przełożenie na różnorodne procesy dezintegracji oraz niespójności. Autor, określając pole rozważań, po zdefiniowaniu podstawowych pojęć w nich użytych, zdiagnozował konsekwencje outsourcingu działań militarnych, takich jak anomia (w tym: anomia prawna) oraz bezkarność (tu rozumiana jako brak odpowiedzialności), a następnie dokonał jakościowego podsumowania rozważań. Autor korzystał (nierzadko konfrontując odmienne wersje anglo- i polskojęzyczne) z licznych źródeł po ich krytycznym przeglądzie. Celem rozważań jest zdiagnozowanie na wybranym przykładzie (case study) konsekwencji outsourcingu działań militarnych – takich jak anomia (także: anomia prawna) i bezkarność. W analizowanym case study można wskazać na nowe wymiary więzi outsourcingowych w przestrzeniach związanych z funkcjonowaniem władzy politycznej w kontekście konsekwencji outsourcingu szeroko rozumianych (sensu largo) działań militarnych: aksjologiczno-wiedzowe (podzielane systemy wartości i wiedza niejawna, tacit knowledge), kadrowo-biznesowe (wspólne korzyści nieformalnych grup interesów) i teleologiczno-wykonawcze.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.1.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/52723
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Antczak_Anomia_prawna_i_bezkarnosc_konsekwencja_outsourcingu.pdf 812,68 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back