Dostępność produktów – próba określenia znaczenia pojęcia na przykładzie funkcjonowania łańcucha dostaw firmy z branży budowlanej

Michał Jakubiak

Abstract

In recent years, we can observe an increasing number of new products entering the market. A large variety of offered goods, causing that customers receive a wide offer of products, where you can choose among many manufacturers. At the same time the products are often very similar, hence the final purchaser, in many cases does not identify the goods, which raises. Critical to the success of the sale played by fact that the customer does not want or can not wait for the product and at the same time want to have it at a low price. The market has become so demanding that a fundamental aspect of competitive advantage is the ability to deliver products by the company in line with the expectations of potential buyers. Requirements of the buyers are increasingly and clearly expressed, and even the smallest errors in customer service, causing millions of dollars in business losses. A good reputation is an element on which company they work for years and as long as it is hard to get it very quickly can be irretrievably lost. The aim of this paper is an attempt to define the term product availability and its impact on customer behavior on the example of company active in the construction industry. Shortage of articles is a common phenomenon. This applies to both products with high turnover as and those customers are looking occasionally. Out "shelf" wanted by the recipient good at the time of interest may cause adverse reactions which minimum effect may be lost and leave the store advantage of the lack of sales. As a result of research, we have been identified needs and customer requirements for service levels in the area of product availability. "At the client understands the availability of products" made it possible to reduce the cost of storage products and select the planning strategy tailored to the requirements submitted by the demand side. Analysis of the supply chain studied the company has been based on historical data of the planning process, such as inventory, production orders, product sales in various product groups and customer research. An attempt to define the term product availability and the requirements submitted by the demand side was identified on the basis of a survey conducted among the company's customers, which are points of distributing products to the end customers
Author Michał Jakubiak (MISaF / IZM / KL)
Michał Jakubiak,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsProduct availability- an attempt to determine the meaning of the concept in case of functioning of the supply chain construction companies
Journal seriesGospodarka Materiałowa & Logistyka, [Gospodarka Materiałowa i Logistyka], ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2017
No4
Pages27-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdostępność produktów, łańcuch dostaw, planowanie, współpraca
Keywords in Englishavailability, supply chain, planning, cooperation
Abstract in PolishNa przestrzeni ostatnich lat, zaobserwować można coraz większą liczbę nowych produktów wprowadzanych na rynek. Duża różnorodność oferowanych dóbr, powoduje, iż klienci otrzymują szeroką ofertę, w której mogą wybierać. Jednocześnie produkty są często bardzo podobne, stąd też nabywca końcowy w wielu sytuacjach nie identyfikuje się z dobrami, które pozyskuje. Krytyczne znaczenie dla sukcesu sprzedaży odgrywa fakt, iż klient nie chce lub nie może czekać na produkt, a jednocześnie chce mieć go w niskiej cenie. Rynek stał się na tyle wymagający, iż podstawowym aspektem przewagi konkurencyjnej jest możliwość dostarczenia przez dane przedsiębiorstwo produktów zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych nabywców. Wymagania nabywców są coraz mocniej i wyraźniej wyrażane i nawet najmniejsze błędy w obsłudze klienta, powodują wielomilionowe straty przedsiębiorstw. Dobra reputacja to element, na który firmy pracują latami i o ile trudno go uzyskać to bardzo szybko można go bezpowrotnie utracić. Celem tekstu jest próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz jego wpływu na zachowania klientów na przykładzie firmy działającej w branży budowlanej. Niedobór artykułów jest zjawiskiem nagminnym. Dotyczy zarówno produktów o wysokiej rotacji, jak i tych, których klienci poszukują okazjonalnie. Brak na „półce” poszukiwanego przez odbiorcę dobra, w momencie jego zainteresowania, może spowodować negatywne reakcje, których najłagodniejszą konsekwencją, może być opuszczenie sklepu i utracona korzyść wynikająca z braku sprzedaży. W wyniku badań, zidentyfikowane zostały potrzeby i wymagania klientów dotyczące poziomu obsługi w obszarze dostępności produktów. Określenie „co klient rozumie przez dostępność produktów” pozwoliło na obniżenie kosztów składowania produktów oraz wybranie strategii planistycznych dostosowanych do wymogów zgłaszanych przez stronę popytową. Analiza łańcucha dostaw badanej firmy oparta została o dane historyczne procesu planowania, takie jak stany magazynowe, zlecenia produkcyjne, sprzedaż produktów w różnych grupach asortymentowych oraz badania klientów. Próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz wymogów zgłaszanych przez stronę popytową zidentyfikowana została na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów firmy, którymi są punkty dystrybuujące produkty do odbiorców finalnych
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back