Przyczynek do oceny przejrzystości programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej

Grażyna Borys , Wojciech Krawiec

Abstract

The purpose of the article is to take up an attempt to analyse and assess the transparency of the optional state aid programme for electricity generators in the period 2013-2019, representing an instrument for the implementation of the European, thus also Polish, climate policy in the horizon until 2020 within the framework of EU ETS (European Union’s Emission Trading System). The first part of the article discusses the legal basis and the content of the aforementioned programme, whereas its second and the following parts are, respectively, focused on identifying the criteria for programme assessment by the public opinion and markets, the sources of public information about the programme and the analysis of its transparency through the regulatory system, aid disclosures and reports. The single case study method was applied for the analysis purposes as it required a certain narration, the description of relevant circumstances and reasons for state intervention in the energy sector taking the form of granting aid to electricity generators, and also its goals, effects and costs, i.e. the so-called contextual study.
Author Grażyna Borys (EMaT / DFaA)
Grażyna Borys,,
- Department of Finance and Accounting
, Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsA contribution to the assessment of the transparency of state aid programme for electricity generators
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages57-69
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishjawność, przejrzystość, pomoc publiczna, wytwórcy energii elektrycznej
Keywords in Englishopenness, transparency, public support, electricity generators.
Abstract in PolishCelem artykułu jest podjęcie próby analizy i oceny przejrzystości fakultatywnego programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej na lata 2013-2019, będącego instrumentem realizacji europejskiej, a zatem i polskiej, polityki klimatycznej w horyzoncie do 2020 r. w ramach EU ETS (European Union’s Emission Trading System). W pierwszej części artykułu zreferowane zostały podstawy prawne i zawartość wzmiankowanego programu, a przedmiotem jego drugiej i kolejnych części jest odpowiednio wskazanie kryteriów oceny programu przez opinię publiczną i rynki, źródeł informacji publicznych o programie oraz analiza jego przejrzystości poprzez system regulacji, ujawnień pomocy i raportów. W analizie posłużono się metodą jednostkowego studium przypadku (single case study), ponieważ wymagała ona pewnej narracji, opisu okoliczności i przyczyn interwencji państwa w sektor elektroenergetyczny w drodze udzielenia pomocy wytwórcom energii elektrycznej, jej celów, efektów i kosztów, czyli tzw. badania kontekstowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42349
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Borys_Krawiec_Przyczynek_do_oceny_przejrzystosci_programu.pdf 330,49 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back