Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii

Waldemar Tyc , Marzena Schneider

Abstract

In the hereby article the identification and synthesis of research approaches that use the “contract” concept in the economic theory has been done. The contract con- cept has also been used as a tool for clar ifying and understanding the socio-economic choices. The three essential research approach es have been discussed in particular: the neo-institutional, economic analysis of law and game theory one. It has been assumed that identifying the contract as a scientific observation object is heuristically fertile, and interpretation of the contract in the transac tion cost analysis context can be a universal measure for institution effectiveness.
Author Waldemar Tyc (EMaT / DEaEP)
Waldemar Tyc,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Marzena Schneider (EMaT)
Marzena Schneider,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No311
Pages48-60
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish kontrakt, instytucje, koszty transakcyjne, teoria praw w ł asno ś ci, teoria agencji, ekonomiczna analiza prawa, teoria wyboru publicznego, teoria gier
Keywords in English contract, institutions, transaction costs, property rights theory, agency theory, economic analysis of law, public choice theory, games theory
Abstract in Polish W artykule dokonano identyfikacji i syntezy podej ść badawczych, wyko- rzystuj ą cych, poj ę cie kontraktu w teorii ekonomii, jako narz ę dzia wyja ś niania oraz ro- zumienia wyborów spo ł eczno-ekonomicznych. W szczególno ś ci omówiono trzy zasad- nicze podej ś cia badawcze wypracowane przez: now ą ekonomi ę instytucjonaln ą , ekonomiczn ą analiz ę prawa i teori ę gier. Przyj ę to, ż e uznanie kontraktu za obiekt obser- wacji naukowej w ekonomii jest heurystycznie p ł odne, za ś interpretacja kontraktu w kontek ś cie analizy ponoszonych kosztów transakcyjnych mo ż e stanowi ć uniwersaln ą miar ą oceny efektywno ś ci instytucji.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_311/04.pdf
Languagepl polski
File
Tyc_Schneider_Kontrakt_jako_obiekt_obserwacji_naukowej.pdf 266,28 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back