Unit-linked life insurance in view of the new Act on insurance and reinsurance activities

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska , Piotr Pisarewicz

Abstract

Unit-linked life insurance is an essential financial product in a group of products aiming to secure retirement. Demographic determinants in Poland may importantly influence development of this market,which already may be considered quite developed, seeing as life insurance companies offering unit-linked life insurance manage assets worth almost 50 billion PLN. The number of complaints received by the Insurance Ombudsman (Financial Ombudsman from 2016.01.01) regarding unit-linked life insurance is worrying. They are caused by the numerous defects of these products. Changes to regulations are therefore necessary, to tailor unit-linked life insurance to the needs of consumers and to improve the quality of exchanging information between the customer and insurance company. The purpose of this paper is to indicate the unit-linked life insurance market and to discuss regulation requirements in view of a new Act. These issues are presented in particular chapters of the paper
Author Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (MISaF / IZF / KU)
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Piotr Pisarewicz
Piotr Pisarewicz,,
-
Other language title versionsUbezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w kontekście Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2015
No4
Pages39-51
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish ubezpieczenia, ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, fundusz inwestycyjny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Keywords in Englishinsurance, unit-linked, investment funds, act on insurance and reinsurance activities
Abstract in PolishUbezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są istotnym produktem finansowym w grupie produktów służących zabezpieczeniu emerytalnemu. Uwarunkowania demograficzne w Polsce mogą być ważną determinantą rozwoju rynku tych produktów, który już i tak można uznać za dość rozwinięty, bowiem zakłady ubezpieczeń na życie oferujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zarządzają aktywami o łącznej wartości prawie 50 miliardów złotych. Niepokojący jest jednak fakt, iż w ostatnich latach wyraźnie rośnie liczba skarg wnoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych z tytułu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są one konsekwencją licznych wad, które te produkty posiadają. Dlatego też konieczne są zmiany regulacyjne, które pozwolą na lepsze dopasowanie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym do potrzeb konsumentów oraz poprawią jakość wymiany informacji pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie istoty rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz omówienie wymogów regulacyjnych w kontekście nowej ustawy. Zagadnienia te znalazły swoje odzwierciedlenie w poszczególnych podrozdziałach opracowania
URL https://piu.org.pl/wiadomosci-ubezpieczeniowe
Languageen angielski
File
Kowalczyk-Rolczynska,Pisarewicz_Unit-linked_life_insurance2015.pdf 720,97 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back