Region ekonomiczny we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej

Katarzyna Miszczak

Abstract

The paper attempts to characterize the economic region, its new features, functions and activities as well as the resulting contemporary challenges for regional policy. The evolution of significance of the economic region in the 21st century economy and the assumptions of the concepts dedicated its development are presented. Particular attention has been paid to the specificity of the functioning of economic regions in the global, networked space. The current models of regional development emphasize the mobilization of internal potential of location, which is to give a competitive advantage to spatial systems. The assumptions of related concepts of learning regions, innovative clusters or creative industries are commonly implemented in a specific civilization, determined by modernization and westernization processes.
Author Katarzyna Miszczak (ES / DSEaLGA)
Katarzyna Miszczak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, e-ISSN 2450-0747, (B 7 pkt)
Issue year2017
No10
Pages111-130
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishregion ekonomiczny, współczesna przestrzeń społeczno-gospodarcza, globalizacja, sieci, wiedza, innowacje, kreatywność, procesy uczenia się
Keywords in Englisheconomic region, modern socio-economic space, globalization, networks, knowledge, innovations, creativity, learning processes
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę charakterystyki regionu ekonomicznego, jego nowych cech, funkcji i działań oraz wynikające z nich współczesne wyzwania dla polityki regionalnej. Przedstawiono ewolucję znaczenia regionu ekonomicznego w gospodarce XXI wieku oraz założenia koncepcji dedykowanych jego rozwojowi. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę funkcjonowania regionów ekonomicznych w globalnej, usieciowionej przestrzeni. Obecnie obowiązujące modele rozwoju regionalnego kładą nacisk na mobilizację wewnętrznego potencjału lokalizacji, który ma być źródłem przewagi konkurencyjnej układów przestrzennych. Powszechnie wdrażane są założenia pokrewnych koncepcji regionów uczących się, klastrów innowacyjnych czy sektorów kreatywnych w specyficznym układzie cywilizacyjnym, zdeterminowanym procesami modernizacji i westernizacji.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%2010%20/miszczak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back