Identyfikacja niektórych czynników mających wpływ na poziom składki, odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce

Anna Jędrzychowska , Ewa Poprawska

Abstract

Despite the development of the insurance market, motor insurance policies are still the biggest group of insurance products (approximately 60% of gross written premium) in terms of the written premium and amounts of claims paid out. The article aims to identify the factors which boost the dynamics in the motor insurance sector in Poland and their infl uence on the assessment of gross written premium from insurance listed in section II, class 3 and 10, as per the annex to the Insurance Activity Act – i.e. third party liability insurance of engine vehicle owners and autocasco insurance. Macroeconomic, behavioural and legal factors have been analysed. Due to the research methods applied (analysis of the importance of correlation coeffi cients between the factors in question and the level of gross written premium and claims paid out), the study has been limited to quantitative factors.
Author Anna Jędrzychowska (MISaF / IZF / KU)
Anna Jędrzychowska,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Ewa Poprawska (MISaF / IZF / KU)
Ewa Poprawska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2012
No2
Pages65-80
Abstract in PolishUbezpieczenia komunikacyjne stanowią wciąż, mimo rozwoju rynku ubezpieczeniowego, największą pod względem przypisu składki i wysokości wypłaconych odszkodowań, grupę produktów ubezpieczeniowych (około 60 proc. składki przypisanej brutto). Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wzrostu dynamiki w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce oraz ich wpływu na ocenę składki przypisanej brutto z ubezpieczeń grupy 3 i 10 działu II wg załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej – czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco. Analizie poddano czynniki o charakterze makroekonomicznym, behawioralnym oraz prawnym. Ze względu na zastosowane metody badawcze (analiza istotności współczynników korelacji między badanymi czynnikami a wysokością składki przypisanej brutto oraz poziomu wypłaconych odszkodowań) badanie ograniczono do czynników mających charakter ilościowy.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back