Cechy osobowości a zaangażowanie w ciągłe doskonalenie procesów

Renata Brajer-Marczak , Michalina Marczak

Abstract

The present paper aims to show the relationship between the personality traits of employees and their engagement in the improvement of processes. The essence of process improvement in contemporary organisations is presented, recognising its relationship with the search for opportunities to increase the efficiency of the organisation and customer satisfaction. Various approaches to process improvement were indicated, focusing on continuous improvement (CPI). The importance of employee engagement in undertaking improvement activities was emphasised. It was pointed out that one of its determinants might be personality traits of the members of process improvement teams. To achieve the goal of this study, literature review covering the issues of employee engagement, business processes improvement and personality theory in contemporary psychology were conducted. It was found that in the extant literature the emphasis is placed primarily on organisational factors that favour employee engagement in the initiatives of continuous process improvement, while their personality traits are rarely taken into account. Although the scope of knowledge on this topic remains limited, the results of previous studies on work engagement allow for the initial recognition of the topic of individual personality traits as antecedents of engagement in the context of the use of this paradigm in potential research on factors determining process improvement
Author Renata Brajer-Marczak (ES / DEaOE)
Renata Brajer-Marczak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Michalina Marczak - University of Warsaw (UW)
Michalina Marczak,,
-
Other language title versionsPersonality traits and employee engagement in Continuous Process Improvement
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No12
Pages40-53
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzaangażowanie pracowników, ciągłe doskonalenie procesów, cechy osobowości, PMO
Keywords in Englishemployee engagement, continuous process improvement, personality traits, FFM
Abstract in PolishW artykule, którego celem jest ukazanie potencjalnego związku między cechami osobowości pracowników, a ich zaangażowaniem w doskonalenie procesów, przedstawiono istotę doskonalenia procesów we współczesnych organizacjach, dostrzegając jego związek z poszukiwaniem możliwości wzrostu efektywności organizacji i zadowolenia klientów. Wskazano na różne podejścia do doskonalenia procesów, uwagę skupiając na ciągłym doskonaleniu (CPI). Zaakcentowano znaczenie zaangażowania pracowników w podejmowanie działań doskonalących. Zwrócono uwagę, że wśród jego uwarunkowań rozważać można cechy osobowościowe członków zespołów doskonalących procesy. Dla realizacji tak określonego celu przeprowadzono studia literaturowe obejmujące zagadnienia zaangażowania pracowników, doskonalenia procesów biznesowych oraz teorii osobowości we współczesnej psychologii. Stwierdzono, że w literaturze przedmiotu nacisk kładzie się przede wszystkim na czynniki organizacyjne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w inicjatywy ciągłego doskonalenia procesów, rzadko natomiast są brane pod uwagę ich cechy osobowości. Mimo że, zakres wiedzy w tym temacie pozostaje ograniczony, wyniki dotychczasowych badań nad zaangażowaniem w pracę pozwalają na wstępne rozpoznanie tematu indywidualnych osobowościowych uwarunkowań zaangażowania w kontekście wykorzystania tego paradygmatu w potencjalnych badaniach nad czynnikami warunkującymi doskonalenie procesów
Languagepl polski
File
Brajer-Marczak_Cechy_osobowosci.pdf 183 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back