Outsourcing a wartość w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw - wyniki badań

Jakub Drzewiecki

Abstract

The aim of the article is to present the results of research on the relationship between the degree (width and depth) of outsourcing and the scope of changes in the va- lue proposition in business models of Polish companies. The study was conducted on a sample of 281 enterprises, a survey questionnaire was used as the main research tool. In the sample, the depth of outsourcing was more strongly correlated with changes in the value proposition than the width of outsourcing, with a low le vel of correlation between the variables studied. However, the research results indicate significant differences in the importance of outsourcing for changes in valu e proposition in entities of different sizes, which may indicate a different meaning, reasons and the method of using this management method.
Autor Jakub Drzewiecki (ZIF / IOZ / KTOiZ)
Jakub Drzewiecki
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr351
Paginacja74-84
Słowa kluczowe w języku polskimoutsourcing, model biznesu, tworzenie wartości, propozycja wartości, wyniki badań
Słowa kluczowe w języku angielskimoutsourcing, business model, value creation, value proposition, research results
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zależności między stopniem (szerokością i głębokością)zastosowania outsourcingu a zakresem zmian w propozycji wartości w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na próbie 281 podmiotów, jako główne narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. W próbie głębokość outsourcingu była silniej skorelowana ze zmianami w propozycji wartości niż szerokość outsourcingu przy niskim poziomie korelacji między większością badanych zmiennych. Wyniki badań wskazują jednak na istotne różnice w znaczeniu outsourcingu dla zmian w propozycji wartości w podmiotach różnej wielkości, co może świadczyć o odmiennych: przesłankach, znaczeniu oraz sposobie wykorzystania tej metody zarządzania w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-35118.html
Językpl polski
Plik
Drzewiecki_Outsourcing_ a_ wartość2018.pdf 257,62 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót