Outsourcing a wartość w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw - wyniki badań

Jakub Drzewiecki

Abstract

The aim of the article is to present the results of research on the relationship between the degree (width and depth) of outsourcing and the scope of changes in the va- lue proposition in business models of Polish companies. The study was conducted on a sample of 281 enterprises, a survey questionnaire was used as the main research tool. In the sample, the depth of outsourcing was more strongly correlated with changes in the value proposition than the width of outsourcing, with a low le vel of correlation between the variables studied. However, the research results indicate significant differences in the importance of outsourcing for changes in valu e proposition in entities of different sizes, which may indicate a different meaning, reasons and the method of using this management method.
Author Jakub Drzewiecki (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Jakub Drzewiecki,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No351
Pages74-84
Keywords in Polishoutsourcing, model biznesu, tworzenie wartości, propozycja wartości, wyniki badań
Keywords in Englishoutsourcing, business model, value creation, value proposition, research results
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zależności między stopniem (szerokością i głębokością)zastosowania outsourcingu a zakresem zmian w propozycji wartości w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na próbie 281 podmiotów, jako główne narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. W próbie głębokość outsourcingu była silniej skorelowana ze zmianami w propozycji wartości niż szerokość outsourcingu przy niskim poziomie korelacji między większością badanych zmiennych. Wyniki badań wskazują jednak na istotne różnice w znaczeniu outsourcingu dla zmian w propozycji wartości w podmiotach różnej wielkości, co może świadczyć o odmiennych: przesłankach, znaczeniu oraz sposobie wykorzystania tej metody zarządzania w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-35118.html
Languagepl polski
File
Drzewiecki_Outsourcing_ a_ wartość2018.pdf 257,62 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back