Non-Metric Data in Household Durable Goods Analysis Selected

Józef Dziechciarz , Marta Dziechciarz-Duda

Abstract

Measurement of household endowment with durables is crucial in many aspects of assessing the social and economic situation of a country and its citizens. The demand (sales) for durables is regarded as one of the key indicators of economic conditions. Similarly, analysis and evaluation of household durable goods are usually considered in the context of measuring the quality of life. The possession of durables is measured by means of the number and quality of goods in households. Measurement of household endowment is conducted usually by means of weak measurement scales, namely nominal and ordinal. Such data require the use of specialised tools for analysis and modelling. This study discusses the possibilities of statistical analysis of such data. Additionally, modelling and problems of inference on the basis of obtained results are discussed.
Author Józef Dziechciarz (MISaF / IZM / KEBO)
Józef Dziechciarz,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
, Marta Dziechciarz-Duda (EMaT / DEaCS)
Marta Dziechciarz-Duda,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4(330)
Pages111-128
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishanaliza danych niemetrycznych, dobra trwałe, analiza korespondencji, regresja logistyczna, drzewa klasyfikacyjne, CART, gospodarstwa domowe
Keywords in Englishnon‑metric data analysis, durable goods, correspondence analysis, logistic regression, classification trees, cart, households
Abstract in PolishPomiar wyposażenia gospodarstw domowych jest kluczowy w wielu aspektach oceny stanu społeczno‑ekonomicznego kraju i jego obywateli. Zapotrzebowanie (sprzedaż) jest traktowane jako jeden z kluczowych wskaźników stanu koniunktury w gospodarce. Podobnie analiza i ocena poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe są rozpatrywane w kontekście pomiaru jakości życia. W badaniu wyposażenia gospodarstw domowych mierzy się liczbę i jakość dóbr, w jakie wyposażone są gospodarstwa domowe. Pomiar wyposażenia gospodarstw domowych prowadzony jest najczęściej za pomocą słabych skali pomiarowych, nominalnej i porządkowej. Takie dane wymagają stosowania wyspecjalizowanych narzędzi analizy i modelowania. W opracowaniu zostanie podjęta dyskusja o możliwościach statystycznej analizy takich danych i ich modelowania oraz o problemach wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.330.08
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/992/2004
Languageen angielski
File
Dziechciarz_Dziechciarz-Duda_Non-Metric_Data_in_Household.pdf 1,31 MB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back