The Importance of Cooperation for Innovation in the Region

Niki Derlukiewicz , Anna Mempel-Śnieżyk

Abstract

The paper considers the issue of cooperation between particular actors such as: enterprises, local government, R&D sector, and business environment institutions in the context of innovativeness of the economy. Presently, numerous studies analyze how to create an innovative economy in order to answer the question of what contributes to generation of innovations and the key elements in this process. Furthermore, the created models of a group of determinants influencing innovativeness are still evolving and depending on the examined aspect, different approaches to innovation in the regions are presented, including cooperation between the aforementioned entities. The main aim of the paper is to present the significance of cooperation between different actors in the region for developing innovative solutions. To achieve the aim, the authors present an example of cooperation between enterprises, pointing out the benefits of common projects, and present activities undertaken in regions which enhance innovation. The authors also focus on checking the offers and readiness for cooperation of selected Polish universities. In order to elaborate the basic information, the authors conducted desk and field research. In order to check the state of the art of the investigated issue and prepare the background for the empirical part of the paper, analysis of the literature on the subject was conducted. The desk research was supported by Google Scholar, Emerald, and Scopus databases. To present cooperation in the regions in the context of innovativeness, the authors used the method of observation and case studies. As a result of the research, it can be said that cooperation between science and business brings mutual benefits, although when the benefits to businesses are often analyzed and measured in the literature on the subject, less attention is paid to the effects of cooperation for the R&D sector — e.g., financing the scientific research by the business sector, and the opportunity for scientific workers to gain experience in enterprises. According to the conducted research it can be said that the last two decades brought changes both in the awareness of local authorities about their role in creating a pro-innovative environment and in the way they operate. Polish universities have also started transformation and have started to deal with potential co-operators by preparing the offer and information for them
Author Niki Derlukiewicz (ES / DSEaLGA)
Niki Derlukiewicz,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Anna Mempel-Śnieżyk (ES / DSEaLGA)
Anna Mempel-Śnieżyk,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsIstota współpracy na rzecz innowacji w regionie
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol15
No3
Pages51-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółpraca w regionie, innowacyjność, rozwój regionalny
Keywords in Englishcooperation in the region, innovativeness, regional development
Abstract in PolishW artykule podjęto rozważania dotyczące współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa, samorząd lokalny, sektor B+R, instytucje otoczenia biznesu w kontekście innowacyjności gospodarki. Obecnie można wskazać na mnogość badań zajmujących się tematyką współpracy w regionie, weryfikujących odpowiedzi na pytanie co przyczynia się do generowania innowacji i jakie są kluczowe elementy tego procesu. Wciąż rozwijane są modele czynników decydujących o innowacyjności i w zależności od badanego aspektu przedstawiane są różne podejścia traktujące o innowacyjności regionów w tym także współpraca pomiędzy ww. podmiotami. Celem pracy jest zweryfikowanie istniejącej współpracy między różnymi podmiotami w regionie w zakresie opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Aby osiągnąć cel, autorzy wskazują na korzyści współpracy między przedsiębiorstwami, na zalety wspólnych projektów, przedstawiając działania podejmowane w regionach zwiększających innowacyjność. Autorzy skupili się również na sprawdzeniu oferty i gotowości do współpracy polskich uczelni wyższych. W celu opracowania podstawowych informacji i teoretycznego aspektu artykułu autorzy przeprowadzili badania desk research, które wykonano z wykorzystaniem baz danych Google Scholar, Emerald, Scopus. Kolejny etap objął badania jakościowe polskich regionów. Aby zrealizować zamierzenie badawcze autorzy skoncentrowali się na wskazaniu przykładowych projektów i działań podejmowanych w regionach oraz korzyści wynikających z realizowanych działań. Ponadto, badania polegały na sprawdzeniu oferty i gotowości do współpracy wybranych uczelni wyższych w Polsce. Przeprowadzane badania skłaniają do wniosku, że choć oczywistym jest, iż współpraca nauki i biznesu przynosi obopólne korzyści to korzyści dla przedsiębiorstw są znacznie częściej analizowane i mierzone w literaturze przedmiotu, mniej uwagi poświęca się skutkom współpracy dla sektora badań i rozwoju, np. możliwość uzyskania przez naukowców doświadczeń w przedsiębiorstwach. Ostatnie dwudziestolecie przyniosło także istotne zmiany zarówno w świadomości władz lokalnych co do ich roli w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego jak i w sposobie ich działania. Również polskie uniwersytety rozpoczęły transformację i podjęły działania dotyczące stworzenia oferty współpracy dla potencjalnych kooperatorów
Languageen angielski
File
Derlukiewicz_The_importance_of_cooperation_for_innovation.pdf 703,41 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back