Renewable Energy Investment Stimulants in Polish Agricultural Holdings as a Part of Supporting Sustainable Agricultura

Alicja Małgorzata Graczyk

Abstract

The article concerns the analysis of the results of surveys conducted by the author in Lower Silesia region in Poland. The results of the research presented in the article have been narrowed down for the stimulants (benefits, advantages and reasons) of the renewable energy sources (RES) investment in agricultural holdings . Author also studied economic and social phenomena contributing to the RES increase in sustainable agriculture. The aim of the article is to identify and analyze the renewable energy investment stimulants in polish agricultural holdings as a part of supporting sustainable agri culture. At the beginning the term of sustainable agriculture was defined as well as sustainable energy system. In the second part of the article the general overview on renewable energy sources in the Polish and the UE agriculture was presented. In the th ird part there was methodology, including sampling and purpose of the survey introduced. Next parts of the article concerned the results of conducted survey. The agricultural holdings investigation mainly were focused on the advantages of RES use in rural areas in Poland in the light of meeting sustainable agriculture goals. One of the most important aspects of sustainable agriculture is the use of sustainable energy systems, including RES. Investigated agricultural holdings emphasized: improving energy sec urity, ensuring energy supply, as well as to be less dependent on future energy price increases, gaining health benefits (clean air and environment), using the local energy potential and enhancing energy security in the country and first of all, increasing opportunities for agricultural development. In the article there were used such research methods as statistical data analysis of conducted survey, synthesis, evaluation and observation.
Author Alicja Małgorzata Graczyk (EaE / IES / DEaRoD)
Alicja Małgorzata Graczyk,,
- Department of Economics and Research on Development
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No4
Pages693-706
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpolskie gospodarstwa rolne, odna wialne źródła energii, produkcja energii, badania ankietowe, zrównoważone rolnictwo
Keywords in Englishpolish agricultural holdings, renewable energy sources, energy production, questionnaire surveys , sustainable agriculture
Abstract in PolishArtykuł dotyczy analizy wyników badań prowadzonych przez autorkę na Dolnym Śląsku w Polsce. Wyniki badań przedstawionych w artykule zostały zawężone do stymulant (korzyści, zalety i przyczyny) inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach rolnych. Autorka zbadała także zjawiska gospodarcze i społeczne przyczyniające się do wzrostu OZE w zrównoważonym rolnictwie. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza stymulant inwestycji w energetykę odnawialną w polskich gospodarstwach rolnych w ramach wspi erania zrównoważonego rolnictwa. Na początku określono definicję zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego systemu energetycznego. W drugiej części artykułu przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie polskim i UE. W trzeciej części uj ęto metodologię, w tym dobór próby i cel przeprowadzonego badania. Kolejna część artykułu dotyczy wyników przeprowadzonego badania. W badaniach rolników koncentrowano się przede wszystkim na zaletach wykorzystania OZE na obszarach wiejskich w Polsce w świe tle realizacji celów zrównoważonego rolnictwa. Jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rolnictwa jest stosowanie zrównoważonych systemów energetycznych, w tym OZE. Badane gospodarstwa rolne podkreślały: poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zapew nienie zaopatrzenia w energię, a także mniejszą zależność od przyszłych wzrostów cen energii, przynoszenie korzyści zdrowotnych (czyste powietrze i środowisko), wykorzystywanie lokalnego potencjału energetycznego i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju a przede wszystkim, zwiększenie możliwości rozwoju rolnictwa. W artykule wykorzystano metody badawcze, takie jak: statystyczna analiza danych przeprowadzonego badania, synteza, ocena i obserwacja.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.44.4
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_17/ees_17_4_fulltext_04.pdf
Languageen angielski
File
Graczyk_Renewable_Energy_Investment_Stimulants_in.pdf 307,99 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back