Counterparty credit risk in derivatives

Aleksander R. Mercik

Abstract

There is currently a strong market focus on counterparty credit risk. CCR is the risk that a party, usually to an OTC derivative contract, may fail to fulfill its obligations, causing re-placement losses to the other party. This is similar to the standard definition of credit risk in the sense that the economic loss is due to the default of the obligor. However the amount of exposure is uncertain due to the random nature of the contract’s pay-offs. The main purpose of this paper is to present the most popular methods for estimating adjust-ments for credit risk (CVA and DVA) for derivatives
Author Aleksander R. Mercik (MISaF / IZF / KIFiZR)
Aleksander R. Mercik,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages264-274
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko kredytowe, ryzyko kontrahenta, depozyt zabezpieczający
Keywords in EnglishCredit risk, credit exposure, counterparty credit risk, collateral management, credit value adjustment, netting and margin agreement
Abstract in PolishKażda instytucja finansowa zawierająca kontrakty na rynku nieregulowanym bez usług pośrednika narażona jest na ryzyko kredytowe związane z prawdopodobieństwem bankructwa kontrahenta. Istotność pomiaru ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji na rynku instrumentów pochodnych została unaoczniona w latach 2007–2009, kiedy doszło do bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a wiele innych instytucji finan-sowych poniosło straty z tytułu transakcji zawartych z bankrutującym bankiem. Zarządzanie ryzykiem niewypłacalności kontrahenta na rynku instrumentów pochodnych jest zagad-nieniem niezwykle istotnym, ze względu na wpływ na aktualny pozom wartości godziwej instrumentu pochodnego oraz na poziom wymogu kapitałowego. Bardzo często prawdo-podobieństwo niewykonania zobowiązania przez kontrahentów pozostaje w korelacji dodat-niej z ogólnymi czynnikami ryzyka rynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie metod modelowania ryzyka kredytowego na rynku instrumentów pochodnych
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.20
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mercik_Counterparty_Credit_Risk_In_Dervatives_2015.pdf 567,4 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-01)
Additional fields
Tyt_nrFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back