Współpraca kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację strategii w obszarze wykorzystania metod i narzędzi wspomagających wdrażanie strategii

Letycja Sołoducho-Pelc

Abstract

The purpose of this paper is to examine the relationships between the close cooperation among key persons responsible for implementing a strategy and the use of methods and tools supporting the strategy implementation. Despite the fact that the literature includes proposals of various solutions supporting the effectiveness of the strategy implementation, research in this direction is justified by poor achievements of enterprises, both in Poland and around the world, in the implementation of the strategy. The paper presents the results of research concerning the issues associated with the strategy implementation which was conducted on a sample of 200 Polish companies. These entities have been honoured for their achievements in two rankings: Diamenty Forbesa 2013 and the ranking of the Polityka weekly. The research results presented in the present paper are a part of a research project on strategy implementation in companies funded by the National Centre of Science awarded on the basis of the decision No. DEC-2011/03/B/HS4/04247. The research technique called Paper and Pencil Interview was used in the studies. In order to test the hypotheses, the correlations were calculated based on the Kendall’s tau-b correlation coefficient. The study allowed identifying the relationship between the close cooperation between the key persons responsible for implementing the strategy and the strategy implementation associated with the use of a wide range of methods facilitating it. When interpreting the results, it should be emphasized that the companies surveyed, i.e. organizations achieving successes, use a wide range of tools and methods to support the strategy thanks to the cooperation of the persons from their top management responsible for the strategy implemented.
Author Letycja Sołoducho-Pelc (ES / DSMa)
Letycja Sołoducho-Pelc,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages576-588
Keywords in Polishstrategia, realizacja strategii, narzędzia wdrażania strategii, współpraca
Keywords in Englishstrategy, implementation of the strategy, tools supporting the strategy implementation, co-operation
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie powiązań pomiędzy ścisłą współpracą między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizację strategii, a wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających realizację strategii. Pomimo proponowanych w literaturze tematu różnych rozwiązań, wspomagających skuteczność realizacji strategii, uzasadnienie podję- cia badań w tym kierunku stanowią słabe osiągniecia światowych i polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu strategii. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki wdrażania strategii przeprowadzone na próbie 200 polskich przedsiębiorstw. Podmioty te zostały wyróżnione za wyróżniające osiągniecia w ramach dwóch rankingów: Diamenty Forbesa 2013 oraz rankingu tygodnika Polityka. Prezentowane w artykule wyniki badań stanowią część badań dotyczących wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, przeprowadzonych w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04247. W badaniach zastosowano technikę badawczą Paper and Pencil Interview. W celu weryfikacji hipotez obliczono korelacje na podstawie współczynnika korelacji tau-b Kendalla. Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie zależności pomiędzy ścisłą współpracą między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizację strategii a realizacją strategii związaną z wykorzystaniem szerokiej gamy sposobów ułatwiających jej implementację. Intepretując wyniki badań należy podkreślić, że badane przedsiębiorstwa, będące organizacjami odnoszącymi sukcesy, dzięki współpracy osób z top managementu odpowiedzialnych za strategię, wdrażają strategię, wykorzystując bardzo szeroki wachlarz narzędzi i metod wspomagających strategię.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back