Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz środowiska naturalnego w województwie dolnośląskim

Maria Szejna

Abstract

The self - government reform caused the number of changes in functio n- ing of the s tate. Both its first and the second stage infl u enced the increase of initiatives in public life. The key spheres of affecting by the communist country have been disproved. In the light of changes the commune self - government at first, and then regional and provincial ones, within the co n- fines of their tasks, commenced the works aiming at representing and sa t- i s fying pe o ple’s needs, including those connected with protection of natural environment. Lower - Silesian Province is an attractive region, both economica l ly and as regards tourism and spa industry. However such opportunities of deve l- opment impose certain obligations on self - government authorities on all management levels. The activity of self - government improved not only the condition of natural environmen t in all its fields but also the ecological awareness.
Author Maria Szejna (EMaT)
Maria Szejna,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages279-288
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzeprowadzenie reformy samorządowej spowodowało cały szereg zmian w funkcjonowaniu pań stwa. Zarówno pierwszy jak i drugi jej etap wpłynął na wzrost inicjatyw w życiu publicznym. Obalone zostały kluczowe strefy oddziaływania państwa komun i stycznego. W świetle zmian, najpierw samorząd gminny, a potem powiatowy i wojewódzki, w ramach swoich z a- dań, rozpoczęły prace zmierzające do reprezentowania oraz zaspokajania potrzeb ludności, w tym związanych z ochroną środowiska naturalnego. Województwo dolnośląskie jest atrakcyjnym regionem Polski zarówno pod względem gospodarczym, turystycznym jak i uzd rowiskowym. Jedna k- że takie możliwości rozwoju nakładają również określone obowiązki na wł a- dze samorządowe na wszystkich szczeblach zarządzania. Działalność sam o- rządu terytorialnego zaowocowała nie tylko poprawą stanu środowiska n a- turalnego we wszystkich je go obszarach, ale również znacznym wzrostem świadomości ekologicznej
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back