Makroregion Polski zachodniej – tworzenie i zarządzanie złożonym podmiotem w warunkach gospodarki globalnej

Dorota Rynio

Abstract

Macroregions are the result of consolidation of smaller territorial units. Macroregions are complex units. In global, integrating and overcoming a crisis worldwide economy, controlling the grouping area is a difficult process, connected with barriers and disproportions between voivodeships that compose macroregion. In Poland’s West Macroregion there is an additional problem and also a borderline along all region. Becoming a grouping area has a goal to create and implement common development strategy, use available potentials of subregions in an innovative way, create an area of functional and cohered space with wide offer for a particular recipient group. The Odra river divides and connects the territory with the area of Germany and the Czech Republic. Poland’s West Macroregion as a grouping area has considered the same tasks and problems in the common strategy and programming development
Author Dorota Rynio (ES / DSEaLGA)
Dorota Rynio,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versions Poland’s west macroregion – creating and control grouping area in global economy conditions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No408
Pages216-228
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmakroregion, Polska Zachodnia, rozwój regionalny, zasoby regionu, okres programowania 2014–2020
Keywords in EnglishMacroregion, West Poland, regional development, region resources, programming period 2014-2020
Abstract in PolishW wyniku konsolidacji mniejszych jednostek terytorialnych powstają makroregiony, które są podmiotami złożonymi. W globalnej, integrującej się i wychodzącej z kryzysu gospodarce światowej zarządzanie złożonym podmiotem jest trudnym procesem, związanym z barierami i dysproporcjami między województwami wchodzącymi w skład makroregionu. W Makroregionie Polski Zachodniej dodatkowym problemem i jednocześnie walorem jest granica państwa przebiegająca wzdłuż całego podmiotu. Powstały podmiot złożony ma za zadanie opracować i wdrożyć wspólną strategię rozwoju, wykorzystać dostępne potencjały podregionów w nowatorski sposób, stworzyć obszar funkcjonalnej i spójnej przestrzeni z szeroką ofertą dla poszczególnych grup odbiorców. Rzeka Odra jednocześnie rozdziela i łączy terytorium z obszarem Niemiec i Czech. Polska Zachodnia jako podmiot złożony uwzględnia te zadania i problemy we wspólnej strategii oraz programowaniu rozwoju
DOIDOI:10.15611/pn.2015.408.18
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rynio_Makroregion_polski_zachodniej_tworzenie_i.pdf 321,38 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back