Zróżnicowanie wyników obliczeń na podstawie różnych baz mikrodanych (Emerging Markets Information Service i Amadeus) na przykładzie oceny płynności finansowej grup kapitałowych

Hanna Sikacz

Abstract

Purpose – The main objective of the research is to analyse the financial liquidity of the entities constituting the capital group carried out in based on the analysis of two micro-databases – Amadeus and Emerging Markets Information Service. A parallel objective of this study is to also compare the results obtained for groups of companies and parent companies. One of the objective is also a summary and comparison of the results for groups of companies from Polish and European Union. Design/methodology/approach – Financial liquidity ratios were examined: the current, qiuck and treasury ratios. To verify the level of the financial liquidity we used a measures such as the mean and median. Calculations and analysis were performed using Excel. The inference is performed using inter alia statistical test t-Student and Pearson’s linear correlation. Findings – The results of calculations for individual data are generally higher than for capital groups. This situation applies to capital groups from both Polish and European Union. There is a significant statistical difference between the values of the financial liquidity ratios for the consolidated and separate data from two sample databases. In the case of Polish entities we can see a strong correlation between the financial liquidity indicators calculated for groups of companies and parent companies. Comparing we can notice much weaker correlation between entities from the European Union. There are considerable differences in the results of the financial liquidity of the parent companies and financial liquidity of the capital groups. Statistically significant differences also exist between the entities operating in Poland and the European Union. Originality/value – The bigger part of the research in the field of finance is based on the use of financial databases. The study is a critical look at the results of the analysis of the difference that we can find out conducting specific studies
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / KZFP)
Hanna Sikacz,,
- Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No74/2
Pages163-174
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgrupa kapitałowa, płynność finansowa, baza danych finansowych, empiryczne finanse przedsiębiorstw
Keywords in Englishgroup of companies (corporate group, capital group); financial liquidity; financial database; empirical corporate finance (applied corporate finance)
Abstract in PolishCel – Głównym celem badań jest analiza wartości wskaźników płynności finansowej w grupie podmiotów stanowiących grupy kapitałowe według dwóch baz mikrodanych – Amadeus oraz Emerging Markets Information Service, a w szczególności porównanie wyników uzyskanych dla grup kapitałowych i jednostek dominujących. Dodatkowym celem jest przedstawienie wyników uzyskanych dla grupy podmiotów z Polski na tle wyników grupy podmiotów z Unii Europejskiej. Metodologia badania – Badaniu poddano wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej. W celu weryfikacji poziomu płynności finansowej wykorzystano takie miary, jak średnia i mediana. Obliczenia i analizy przeprowadzone zostały przy użyciu programu Excel. Wnioskowanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem m.in. testu statystycznego t-Studenta i współczynników korelacji liniowej Pearsona. Wynik – Wyniki obliczeń dla danych jednostkowych są zazwyczaj wyższe niż dla grup kapitałowych. Taka sytuacja dotyczy zarówno grup kapitałowych z Polski, jak i z Unii Europejskiej. Wartości wskaźników płynności dla danych skonsolidowanych i jednostkowych pochodzących z dwóch przykładowych baz danych różnią się istotnie statystycznie. W przypadku podmiotów z Polski korelacja wskazuje na silną współzależność pomiędzy wskaźnikami płynności finansowej obliczonymi dla grup kapitałowych i jednostek dominujących. Dużo słabszą zależność wykazują podmioty z Unii Europejskiej. Występują duże różnice w wynikach płynności finansowej jednostek dominujących i płynności finansowej grup kapitałowych. Różnice statystycznie istotne występują także między podmiotami funkcjonującymi w Polsce i w Unii Europejskiej. Oryginalność/wartość – Duża część badań z zakresu finansów opiera się na wykorzystaniu baz danych finansowych. Opracowanie jest krytycznym spojrzeniem na różnicę wyników analizy, z jaką można mieć do czynienia przeprowadzając określone badania
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-15
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-163.pdf
Languagepl polski
File
Sikacz_Zroznicowanie_ wynikow_ obliczen.pdf 344,72 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
UwagiT. 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back