Kontekst organizacji biznesowej. Perspektywy teoretyczne

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

Th e article analyses selected theoretical frameworks for explaining the relationships between organizations and their surroundings with an attempt to indicate their importance in the current operating environment of business organizations. Th epaper is of a theoretical nature and has been based on an in-depth analysis of the current literature. The analysis of aspects of organizational adaptability and perspectives of population ecology, adaptation perspectives, and entrepreneurial perspectives, as well as the analysis of the determinants of contemporary competitive advantage with special attention to disruptions and emergence leads to the conclusion that problems of disruption, emergence, volatility, paradigm of imbalance, dynamic models and adaptation are the m ain contextual dimensions. Therefore, it is impossible to solve the adaptation problem from a single actor analysis
Autor Ewa Stańczyk-Hugiet (ZIF / IOZ / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr9
Paginacja142-156
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimadaptacyjność, populacja, system, przełomy, emergencja
Słowa kluczowe w języku angielskimadaptability, population, system, disruption, emergence
Streszczenie w języku polskimW artykule dokonano analizy wybranych teoretycznych ram wyjaśniania relacji organizacji z otoczeniem z próbą wskazania ich znaczenia w aktualnych warunkach funkcjonowania organizacji biznesowych. Artykuł ma charakter teoretyczny i został oparty na pogłębionej analizie dotychczasowego piśmiennictwa. Analiza aspektów adaptacyjności organizacji oraz perspektywy ekologii populacji, perspektywy adaptacji oraz perspektywy przedsiębiorczej, a także analiza uwarunkowań współczesnej przewagi konkurencyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacje przełomowe i emergencję, prowadzi do wniosku, że problemy przełomu, emergencji, charakterystyki zmienności, paradygmat nierównowagi, wzajemne zależności organizacja–otoczenie, modele dynamiki i adaptacja to główne uwarunkowania kontekstowe. Z tego względu rozwiązywanie problemu adaptacji z poziomu analizy pojedynczego podmiotu (aktora) staje się niemożliwe
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.9.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/rocznik-2017
Językpl polski
Plik
Stanczyk-Hugiet_Kontekst_organizacji_biznesowej2017.pdf 153,41 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót